Tin Hoạt động >> Chung

Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

01/02/2018 03:12:04 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH/ĐUK ngày 11/12/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 02/01/2018 của Đảng ủy Sở KH&CN về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), ngày 12/01/2018, Đảng ủy Sở KH&CN Yên Bái đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động đang công tác tại Sở KH&CN.

Đồng chí Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN truyền đạt Nghị quyết TW6

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và người lao động những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

          Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư Đảng ủy , Phó Giám đốc Sở KH&CN đã phổ biến Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và thông qua bản dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Sở KH&CN triển kha thực hiện các Nghị quyết TW6 và lấy ý kiến góp ý của Hội nghị để hoàn thiện và ban hành.

            Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở KH&CN nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức của các phòng, ban, đơn vị. Sau khi học tập Nghị quyết, Đảng ủy sở yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết, ngoài ra các đồng chí thủ trưởng các đơn vị còn phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời cácchi bộ trực thuộc Đảng bộ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng./.

Trương Mạnh Quyết, sở KH&CN Yên Bái

         

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h