Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ: Triển khai thực hiện Quyết định hợp nhất 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

21/06/2018 08:03:38 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/6/2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trực tiếp truyền đạt về những kết quả của tỉnh thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”  và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, theo đó trong 5 tháng đầu năm 2018 về tổ chức bộ máy, toàn tỉnh giảm 86 cơ quan, đơn vị, đầu mối trực thuộc. Trong đó: cấp tỉnh giảm 15 đầu mối các phòng, ban bên trong của tổ chức; cấp huyện giảm 19 cơ quan và thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 9 huyện, thị xã, thành phố. Đối với các đơn vị sự nghiệp, giảm 52 đơn vị, trong đó cấp tỉnh giảm 37 đơn vị, cấp huyện giảm 15 đơn vị. Về tinh giản biên chế, toàn tỉnh giảm 474 biên chế; đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể; cơ quan, đơn vị hành chính giảm 84 biên chế; đối với các đơn vị sự nghiệp giảm 390 biên chế, trong đó cấp tỉnh 270 biên chế, cấp huyện 34 biên chế. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 59 đề án sát nhập, giải thể, hợp nhất, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các đơn vị trong toàn tỉnh, riêng với Sở Khoa học và Công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt 02 quyết định đó là Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thực hiện 02 Quyết định nêu trên, đồng chí Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng 02 Trung tâm trong tháng 6 khẩn trương xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mới sau hợp nhất, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trại trực thuộc Trung tâm mới, tiến hành khóa sổ kế toán, chốt công nợ, xác định danh mục tài chính, tài sản...chuẩn bị đăng ký mã Quan hệ ngân sách, tài khoản và con dấu mới...phấn đấu hoàn thành xong thủ tục trước ngày 20/6/2018 để chính thức đưa Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin Khoa học và Công nghệ đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2018, về vấn đề công tác cán bộ lãnh đạo Trung tâm, cũng như lãnh đạo các phòng, trại trực thuộc sẽ thực hiện quy trình theo phân cấp và quy định pháp luật hiện hành. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy bên trong của ngành, tiến hành sát nhập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 phòng của Sở, sát nhập phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở, dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong tháng 8/2018 ngày sau khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền.

          Cũng tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đã phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành nội dung Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, qua đó đề nghị các đơn vị trực thuộc xem xét nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ để tổng hợp, đăng ký trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định trong thời gian tới./.

Trương Mạnh Quyết - Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h