Tin Hoạt động >> Chung

NGÀNH KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TẬP TRUNG THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

10/09/2018 02:13:33 Xem cỡ chữ Google
Ngay từ đầu năm 2018, ngành Khoa học - Công nghệ tỉnh đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm lãnh đạo Sở KH&CN đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó nổi bật là các hoạt động: Xây dựng hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2018; kinh phí triển khai việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018. Xây dựng đề cương và dự thảo nội dung xin ý kiến UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định mới hiện hành. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí với 13 nhiệm vụ KH&CN mới năm 2018. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ theo thuyết minh được duyệt; tổ chức các hội đồng tư vấn khoa học xác định nhiệm vụ khoa học  công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2018. Tham mưu tổ chức hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh; tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và Năng lượng nguyên tử đối với các cơ sở y tế sử dụng thiết bị bức xạ, phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và chữa bệnh...”.

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác quản lý khoa học, công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ đã được thực hiện thường xuyên, bám sát kế hoạch đề ra từ đầu năm. Cụ thể, đã thẩm định điều kiện và cấp 2 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ cho 2 tổ chức có văn phòng đăng ký hoạt động tại tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực hiện 35 nhiệm vụ khoa học - công nghệ chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2018 (lĩnh vực nông - lâm nghiệp 21 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học xã hội 5 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin 3 nhiệm vụ; lĩnh vực khác 6 nhiệm vụ) tiếp tục triển khai các nội dung theo đúng thuyết minh và tiến độ đề ra. Tham mưu tổ chức 10 hội đồng tư vấn khoa học, tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh năm 2018; 13 hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, khoa học xã hội, công nghiệp, công nghệ thông tin. Thông qua đó đã xác định và tuyển chọn được 12 nhiệm vụ khoa học - công nghệ đợt 1 (lĩnh vực nông - lâm nghiệp 6 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học xã hội 4 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin 1 nhiệm vụ; lĩnh vực khác1 nhiệm vụ). Tổ chức hội nghị bàn giao kết quả, sản phẩm 26 đề tài, dự án khoa học đã nghiệm thu kết thúc năm 2017 cho các đơn vị có cam kết tiếp nhận kết quả, các ngành, huyện thị liên quan để quản lý, khai thác, ứng dụng vào phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ cho công tác chuyên môn của ngành, đơn vị...

Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành, đã tiến hành thẩm định và cấp 5 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ trên địa bàn, 1 chứng chỉ nhân viên bức xạ; tham gia ý kiến thẩm định công nghệ bằng văn bản đối với 19 hồ sơ dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và đúng quy định. Tổ chức 16 hội đồng xét duyệt các hồ sơ sáng kiến  thuộc các lĩnh vực theo đề nghị của các sở, ban ngành trong tỉnh. Kết quả 23 sáng kiến được Hội đồng thông qua trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho hơn 40 học viên thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị có sử dụng thiết bị bức xạ... Tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường và năng lượng nguyên tử đối với các cơ sở y tế sử dụng thiết bị bức xạ, phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và chữa bệnh (qua thanh tra không phát hiện cơ sở nào vi phạm hành chính); giám sát việc sửa chữa và lắp mới cột đo xăng dầu cho 43 đơn vị sửa chữa và lắp đặt mới cột đo xăng dầu theo quy định; kiểm định được 1.293 phương tiện đo, cấp chứng chỉ kiểm định cho 1.185 phương tiên đo trên các lĩnh vực dung tích, khối lượng, áp suất, tacximet, công tơ điện xoay chiều 1 pha.... Trong 6 tháng qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học - công nghệ chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2018; triển khai các nội dung bước đầu của 2 dự án mới năm 2018: sản xuất rau an toàn trong nhà lưới và dự án nhân giống Sơn tra tại 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Phân lập giống nấm cấp 1, cấp 2 để phục vụ cho sản xuất giống nấm cấp 3 cho vụ hè thu; sản xuất được 235 tuýp giống cấp 1; 250 chai giống cấp 2 và 120 túi giống cấp 3; xây dựng 1 mô hình nuôi trồng nấm Linh chi tại đơn vị để làm điểm tham quan, học tập cho bà con nông dân...

Hiện nay, ngành Khoa học - Công nghệ tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2018./.

                                     Trương Mạnh Quyết

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h