Tin Hoạt động >> Chung

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

07/10/2019 02:20:59 Xem cỡ chữ Google
Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành chức năng, các địa phương. Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Các chỉ tiêu để ra đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

* Công tác tham mưu, tổng hợp:

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Khoa học và Công  nghệ đã tham mưu và trình UBND phê duyệt 10 văn bản liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý: Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năn 2019; Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc phê duyệt kinh phí chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/4/2019 về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019; Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2019; Quyết định 1462/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2 năm 2019; Phương án số 01/PA-UBND  ngày 20/5/2019 về phương án xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Tham mưu cho tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; dự thảo Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025; Tham mưu, đề xuất nội dung hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng những hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân; đề xuất danh mục lĩnh vực, ngành, nghề được khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Công tác quản lý khoa học:

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức quản lý, triển khai thực hiện 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2019; 17 nhiệm vụ thực hiện mới năm 2019, với tổng kinh phí SNKH năm 2019 là 11.526 triệu đồng. Cụ thể: 24 đề tài, dự án chuyển tiếp sang năm 2019 với tổng kinh phí 5.571 triệu đồng (trong đó lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 16 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 20194.291 triệu đồng; lĩnh vực khoa học xã hội: 4 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 2019355 triệu đồng; lĩnh vực công nghiệp: 01 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 2019175 triệu đồng; lĩnh vực khác: 03 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 2019750 triệu đồng). 17 đề tài, dự án thực hiện mới năm 2019 với tổng kinh phí 5.955 triệu đồng (lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 09 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 2019 là 2.685 triệu đồng; lĩnh vực Khoa học xã hội: 2 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 2019 là 785 triệu đồng; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 đề tài với tổng kinh phí SNKH năm 2019 là 1.205 triệu đồng; lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 04 ĐTDA với tổng kinh phí SNKH năm 2019 là 1.280 triệu đồng). Tổ chức 04 Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học kết thúc năm 2019. Kết quả 03 đề tài đã được Hội đồng tư vấn, đánh giá xếp loại Đạt và 01 nhiệm vụ xếp loại Xuất sắc. Tổ chức 02 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ và xin ý kiến chuyên gia độc lập đối với các dự án đề xuất thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020. Thông qua hội đồng và đánh giá của chuyên gia độc lập đã lựa chọn được 04 nhiệm vụ đề nghị UBND tỉnh đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ. Phối hợp với ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 13 đề tài, dự án chuyển tiếp sang năm 2019  và 01 đề tài thực hiện mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Kết quả các ĐTDA triển khai đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh được phê duyệt.

* Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành:

          Tiến hành thẩm định, cấp và gia hạn 17 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp 04 giấy chứng chỉ nhân viên bức xạ; thẩm định và phê duyệt 04 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; tham gia ý kiến thẩm định công nghệ bằng văn bản đối với 23 hồ sơ dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và đúng quy định; Tổ chức 20 Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả 32 sáng kiến được Hội đồng nhất trí trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là sáng kiến cấp tỉnh; hướng dẫn 08 tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Cấp 21 Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ kết quả nhiệm vụ KH&CN cho các cá nhân tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN; phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 03 Hội nghị tập huấn về SHTT trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho trên 120 học viên là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hội viên các hiệp hội, hội, hợp tác xã, người sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm đặc sản đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn 03 huyện, thị. Phối hợp với Cục An toàn bức xạ hạt nhân tổ chức 01 Hội nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn của các cơ sở bức xạ X- quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          * Công tác thanh tra:

          Trong 9 tháng đầu năm 2019, tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành: Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả kiểm tra về đo lường xác định sai số đối với 148 cột đo xăng, dầu đều có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép. Các cơ sở đã có ý thức thực hiện ghi thông tin trên phương tiện đo xăng dầu theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn có 10/35 cơ sở ghi các thông tin trên phương tiện đo xăng dầu chưa theo đúng quy định. Đoàn thanh tra đã yêu cầu và hướng dẫn cho các cơ sở được thanh tra kịp thời khắc phục ngay những tồn tại nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Qua đợt thanh tra, không phát hiện cơ sở nào có hành vi gian lận về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng, dầu; Thanh tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG trên địa bàn của 07 huyện, thị xã, thành phố. Đoàn thanh tra đã làm việc với 38 cơ sở (trong đó có 01 tổ chức chiết nạp ga và 37 hộ kinh doanh cá thể). Kết quả thanh tra cho thấy: Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG được kiểm tra đã có ý thức chấp hành tốt các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; chưa phát hiện có cơ sở nào có hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức 01 đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng  đối với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả Văn phòng sở đã triển khai thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng.

* Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

          Thực hiện việc giám sát sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Kết quả trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện việc giám sát kiểm định đối với 20 cột đo xăng dầu lắp mới và 37 cột đo xăng dầu sửa chữa trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hướng dẫn 65 cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Đạt 100% kế hoạch; tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về nhãn hàng hóa và công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ chức 02 khóa đào tạo tập huấn Kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan HCNN tỉnh Yên Bái năm 2019. Tổ chức 09 hội nghị triển khai Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019. Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của 180 xã, phường, thị trấn của tỉnh; Tổ chức 04 đoàn kiểm tra chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với 54 đơn vị, cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, cân ô tô và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè mang Nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng – Yên Bái. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị, cơ sở được kiểm tra cơ bản đã chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa; triển khai điều tra, khảo sát đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, trang bị cân đối chứng và sử dụng phương tiện đo tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả đã điều tra tại 37 chợ trên địa bàn 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Qua  kiểm tra, giám sát hoạt động của các cân đối chứng thì việc sử dụng, bảo quản tốt góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng. Tổ chức  điều tra, khảo sát nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả qua điều tra 36 doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến về năng suất chất lượng còn thấp, cụ thể có 6% tổng doanh nghiệp được điều tra áp dụng tiêu chuẩn, 7,2% doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa,7,2% doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tuy nhiên nhu cầu áp dụng các công cụ về nâng cao năng suất chất lượng cũng còn thấp, cụ thể chỉ có từ 2,8% đến 19,4%  tổng số doanh nghiệp điều tra. Biên tập, xuất bản và phát hành 04 Thông báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại gửi các cá nhân,  tổ chức và doanh nghiệp có liên quan.

* Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin  KH&CN:

 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai 02 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2019 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt (Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống từ cây đầu dòng và phát triển giống Bưởi Đại Minh, Quýt Sen tại tỉnh Yên Bái; Dự án “Thử nghiệm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây Sơn Tra bằng phương pháp ghép trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải". Triển khai các hạng mục của nhiệm vụ KH&CN mới 2019 (Đề tài: “Nghiên cứu tính thích ứng của giống Na nhập nội tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”; Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 (Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Ứng dụng tiến bộ trồng thử nghiệm cà chua Sao đỏ 719 tại Trại Thực nghiệm ứng dụng khoa học và công nghệ xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái);Sản xuất được 17 kg nấm linh chi, 1.400 bịch nấm Sò, 944 túi giống nấm các loại cung cấp ra thị trường;sản xuất và cung cấp 1.187 lít chế phẩm EM ra thị trường;Xây dựng, biên tập, phát hành 05 số Tập san tông tin KH&CN; 03 chuyên mục KH&CN trên Đài PTTH tỉnh; 09 chuyên trang KH&CN trên Báo Yên Bái; Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 4.932 phương tiện đo nhóm 2, phương tiện đo X quang; cấp chứng chỉ kiểm định cho 4.668 phương tiện đo các loại trên các lĩnh vực dung tích, khối lượng, tacximet, cân các loại....

 

                                                       Trương Mạnh Quyết, Phó CVP Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h