Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Công nghiệp - CNTT

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

13/09/2018 08:32:49 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.s Nguyễn Duy Khiêm – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng phần mềm Quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái, triển khai trên hệ thống máy chủ và đưa vào vận hành sử dụng từ năm 2017 được phát triển trên nền công nghệ Microsoft.NET với bộ công cụ Microsoft Visual Studio 2014 và ngôn ngữ lập trình C#.; Cơ sở dữ liệu SQL Server 2014.

Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ khoa học từ năm 2010 đến năm 2016.

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng của người dùng và quản trị phần  mềm

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và tổ chức Hội thảo giới thiệu, đánh  

giá kết quả của đề tài khoa học.

Kết quả thực hiện:

Sản phẩm của đề tài:

1. Phần mềm quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái.

2. Cơ sở dữ liệu quản lý đề tài trực tuyến

3. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hiện nay, phần mềm Quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã được triển khai ứng dụng và đi hoạt hoạt động chính thức. Đáp ứng được các nội dung và yêu cầu công việc đặt ra, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của đơn vị triển khai cũng như tương tích với phần mềm Quản lý điều hành.

Thời gian bắt đầu: 2017

Thời gian kết thúc: 2017

Kinh phí thực hiện: 400.000.000 đồng( Bốn trăm triệu đồng chẵn).

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h