Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

03/08/2018 10:17:46 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Kinh tế Trần Văn Quyết

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

- Đánh giá thực trạng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế nhằm tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong mối liên kết này.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế ở huyện Văn Yên.

- Đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế trên địa bàn huyện Văn Yên.

Kết quả thực hiện:

Đã phân tích tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chuỗi, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; chuỗi nông sản.

Đánh giá thực trạng tiêu thụ và mối liên kết trong tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế ở huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

          Xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái:  Thứ nhất, xây dựng và hình thành các mối liên kết ngang giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị bằng cách thành lập các hiệp hội cho từng nhóm tác nhân. Thứ hai, thúc đẩy liên kết dọc với vai trò hỗ trợ, quản lý của chính quyền địa phương, tăng cường sự ràng buộc chặt chẽ hơn giữa các tác nhân thông qua cơ chế hợp đồng, đẩy mạnh cấu trúc lại hệ thống cơ sở chế biến các sản phẩm từ quế, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, áp dụng các giải pháp bổ trợ như tăng cường các mặt tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, định vị thị trường và sản phẩm, xúc tiến thương mại, chính sách thương mại và vốn.

Đề xuất mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế trên địa bàn huyện Văn Yên. Đó là mô hình liên kết 4 nhà, và cơ chế xây dựng và hình thành mối liên kết tiêu thụ sản phẩm quế tại Huyện Văn Yên.

Thời gian bắt đầu: 2016

Thời gian kết thúc: 2017

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h