Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019.

22/04/2020 10:44:56 Xem cỡ chữ Google
Từng bước hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm soát được quá trình giải quyết công việc ở địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặt khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã cụ thể hoá nội dung xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đối với UBND cấp xã theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019, bằng các hoạt động cụ thể đó là: Triển khai, xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đảm bảo tính thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ.

          Để làm tốt nhiệm vụ, Sở KH&CN đã thực hiện các bước theo quy định của Luật Đấu thầu để lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ Việt làm đơn vị tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân cấp xã (gọi tắt là đơn vị tư vấn). Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 Hội nghị, với nội dung chủ yếu tập trung phổ biến Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh; Giới thiệu về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Trình tự, các bước xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và các nội dung khác có liên quan. Nhằm đem đến cho các đại biểu tham dự hội nghị thấy được tầm quan trọng, để xác định việc xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND cấp xã, là một nội dung bắt buộc trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng theo quy trình HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại đơn vị... Kết quả đã có hơn 600 đại biểu tham dự là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng cấp ủy và chính quyền địa phương; Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. Song song với việc tổ chức Hội nghị, Sở KH&CN nghệ cũng đã thông tin, truyên truyền hoạt động trên báo Yên Bái, bản tin TBT và Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ...                                       

 Cùng với đơn vị tư vấn, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại 180 Ủy ban nhân dân cấp xã những nội dung công việc cụ thể: Đánh giá tình hình, thực trạng tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Lập kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ cho từng xã; Hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng HTQLCL (Ban chỉ đạo ISO); hướng dẫn xây dựng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm: Mô hình HTQLCL; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Bảng tổng hợp phân tích bối cảnh và quản trị rủi ro; Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản; Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội; Hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo; Hướng dẫn sự không phù hợp và hành động khắc phục; Các quy trình quản lý các hoạt động nội bộ; Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính..., đảm bảo 100% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Sau khi được hướng dẫn trực tiếp các cán bộ, công chức tham gia đã thực hiện đảm bảo các quy trình.

-Tuy nhiên, hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh mới chỉ là bước đầu. Để triển khai có hiệu quả UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL; thành lập Ban chỉ đạo ISO; phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc đã được người đứng đầu cấp xã phê duyệt cho toàn bộ cán bộ, công chức của xã; thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan; công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng, trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành… Song song với đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở KH&CN với các ngành liên quan, Lãnh đạo UBND cấp xã và đơn vị tư vấn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ tại cấp xã, gắn hiệu quả triển khai áp dụng HTQLCL với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính; đồng thời tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục những điểm tồn tại trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL kịp thời.

 Sau 5 tháng triển khai, Sở KH&CN đã hoàn thành kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 100% UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/12/2019, đảm bảo với kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, góp phần từng bước hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Phan Thu Hương

                                         Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h