Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Chương trình phối hợp hành động phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn III (2019-2023)

20/05/2020 01:59:07 Xem cỡ chữ Google
Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn III (2019-2020) đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa an Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ký kết ngày 13/3/2019.

Chương trình phối hợp hành động với mục tiêu chung phối hợp toàn diện, thường xuyên và kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của Chương trinh gồm 04 mục tiêu: Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ giữa các cơ quan hành chính, giữa các cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp, giữa các cơ quan tư pháp với nhau, giữa các cơ quan trung ương và địa phương nhằm giải quyết tốt các nhiệm vụ, vụ việc phức tạp, nhạy cảm và có tính chất liên ngành; Bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ trong nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung ưu tiên cho nâng cao chất lượng, số lượng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Chương trình phối hợp hành động với 05 nội dung hoạt động cụ thể: Hợp tác trong xây dựng và thực thi pháp luật; Phối hợp nâng cao hiệu quả áp việc áp dụng các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự trong phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Báo cáo, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng.

Bộ Khoa học và Công nghệ (giao cho Thanh tra Bộ là đầu mối) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Thành viên triển khai các hoạt động phối hợp chung đã ký kết./.

Nguyễn Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h