Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

YÊN BÁI BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-CP NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

12/06/2020 02:27:15 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

            Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định.

            - Mục đích, yêu cầu:

            + Tổ chức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

            + Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với định hướng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cả nước, của khu vực.

            - Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: gồm 8 nhiệm vụ, giải pháp sau

            + Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

            + Triển khai, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

            + Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

            + Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo

            + Phát triển nguồn nhân lực

            + Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

            + Đẩy mạnh hội nhập quốc tế

            + Triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội.

            Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nguyễn Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h