Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

22/06/2020 03:37:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24 tháng 3 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Các cấp độ dịch vụ công trực tuyến

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Tính đến tháng 6 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã có 67 thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết định công bố và đang còn hiệu lực thi hành, bao gồm các lĩnh vực:

1. Hoạt động khoa học và công nghệ: 33 thủ tục hành chính.

2. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 18 thủ tục hành chính.

3. Sở hữu trí tuệ: 07 thủ tục hành chính.

4. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân: 07 thủ tục hành chính.

5. Quản lý công sản: 02 thủ tục hành chính.

 100% các thủ tục hành chính trên đều đã được thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công và đăng tải trên trang Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: https://dichvucong.yenbai.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ trên.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhanh gọn trong khâu tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức trực tiếp làm việc có trách nhiệm tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến hữu ích, hiệu quả.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính để kịp thời tích hợp các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn trong thời gian tới.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MỨC ĐỘ 3 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH YÊN BÁI

TT

Tên thủ tục hành chính

I.        Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ

1

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

4

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

5

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

6

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

9

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

10

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

11

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

13

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

14

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phố trực thuộc trung ương.

II.        Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

15

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.

16

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

17

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

18

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

19

Công bố sử dụng dấu định lượng.

20

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng.

21

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu.

22

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

23

Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.

III.     Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

24

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

25

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

      IV. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ hạt nhân

26

Khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế.

27

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế).

28

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế).

29

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế).

30

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế).

31

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X - quang chẩn đoán trong y tế).

32

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X - quang y tế).

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h