Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

09/07/2020 09:09:18 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 76/2015/QH13 và Luật số 77/2015/QH13) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Theo đó Luật Tổ chức Chính phủ có 05 Điều được sửa đổi, bổ sung (Điều 23, Điều 28, Điều 34, Điều 40, Điều 44). Luật Tổ chức chính quyền địa phương có 30 Điều được sửa đổi bổ sung; 05 Điều được thay thế cụm từ và Khoản 4 Điều 9 được bãi bỏ.

 Đáng chú ý, Luật Tổ chức chính quyền địa phương bổ sung thêm tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 “Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Luật cũng bổ sung thêm điều kiện về tài chính trong việc phân quyền, phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương; gắn phân quyền, phân cấp với cơ chế kiểm tra, thanh tra khi thực hiện phân quyền, phân cấp quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, so với trước đây chỉ có điều kiện về nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng quy định cụ thể hơn về việc ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong trường hợp cần thiết và bổ sung thêm thẩm quyền của Chủ tịch UBND trong việc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể.

Với những điểm sửa đổi, bổ sung và quy định mới này trong Luật sẽ tạo sự linh hoạt trong tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương, hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2020.

Luật cũng có quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với một số quy định liên quan đến số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cơ cấu Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, số lượng cấp phó Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân để áp dụng từ nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h