Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM LOẠI 5 VÀ LOẠI 8 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2020/NĐ-CP NGÀY 08/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

04/09/2020 02:08:05 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020. Công văn số 2187/BKHCN-TĐC ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8.

Ngày 24/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đã có Công văn số 655/SKHCN-TCĐLCL về việc hướng dẫn tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Với những quy định mới của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, việc cấp giấy phép hiện nay do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép (trước đây do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép) còn Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan có trách nhiệm làm đầu mối thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại nội dung Công văn, Sở đã hướng dẫn chi tiết các yêu cầu đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ (cụ thể đối với người tham gia vận chuyển, phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và lưu kho bãi hàng hóa nguy hiểm); Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8; Số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết. Theo đó kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc (đối với hồ sơ cấp mới) và 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ cấp lại), cơ quan cấp Giấy phép (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Trường hợp không cấp Giấy phép thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do./.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h