Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Một số điểm mới của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

09/10/2020 04:32:33 Xem cỡ chữ Google
Mới đây, ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Trên cơ sở suốt quá trình nghiên cứu, thảo luận và lấy ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, Nghị định 112/2020/NĐ-CP được ban hành là kết quả tổng hợp các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ở 4 nghị định nhằm tạo sự thống nhất, thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật, áp dụng thống nhất từ Trung ương tới địa phương. So với các nghị định đã được ban hành trước đây gồm: Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP thì Nghị định số 112/2020/NĐ-CP đã có những thay đổi mới mẻ, sáng tạo và phù hợp với tình hình chung trong hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước hiện nay. Cụ thể ở một số điểm nổi bật sau:

Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã tăng thời hạn xử lý kỷ luật từ 2 tháng lên 90 ngày (tăng 30 ngày) và trường hợp kéo dài thì được 150 ngày. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019. Trước đây thời hiệu xử lý kỷ luật chỉ 24 tháng, theo quy định của Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 2 năm, 5 năm hoặc không tính thời hiệu đối với từng mức độ vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức.

* Các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đối với cán bộ: Có 04 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Có 04 hình thức xử lý kỷ luật gồm:  Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Có 05 hình thức xử lý kỷ luật gồm:  Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

So với Nghị định 34/2011/NĐ-CP thì quy định mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã bỏ hình thức kỷ luật “Hạ bậc lương” đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với viên chức:

- Đối với với chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Có 03 hình thức kỷ luật: Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc.

- Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Có 04 hình thức kỷ luật: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.

            So với Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì Nghị định 112/2020/NĐ-CP không có sự thay đổi về hình thức kỷ luật đối với viên chức. Tuy nhiên, có bổ sung quy định: Viên chức bị kỷ luật có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2020, đồng thời bãi bỏ hiệu lực thi hành đối với các nghị định: Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;  Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

            Những nội dung mới, đáng chú ý này của Nghị định 112/2020/NĐ-CP đưa vào áp dụng thực tiễn nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua./.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h