Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/07/2019 02:38:27 Xem cỡ chữ Google
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Cơ quan chủ trì thực hiện: Thanh tra tỉnh Yên Bái

Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Việt Trung Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các thành viên tham gia chính:

  1. CN. Phạm Thị Phương - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thư Đề tài
  2. CN. Phạm Thị Bích Thuận - Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh
  3. CN. Nguyễn Thanh Huyền - Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh
  4. ThS. Lương Đức Thiện - Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh
  5. ThS. Đậu Đinh Năng - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh
  6. CN. Nguyễn Bình Hà - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh
  7. CN. Nguyễn Thị Hồng Phúc - Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh

Mục tiêu nhiệm vụ:

Đánh giá thực trạng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực trạng, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 - 2016.

Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết quả thực hiện:

Dựa trên các số liệu các báo cáo tổng kết công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 05 năm gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái (từ đầu năm 2012 đến hết năm 2016);  nghiên cứu các đơn thư tiếp nhận và tiến hành điều tra; khảo sát lấy ý kiến của người dân, ý kiến của cán bộ lãnh đạo quản lý. Nhóm nghiên cứu Đề tài đã tiến hành tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu, trên sở tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu đã đã đánh giá được thực trạng việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, mặt khác, cũng chỉ ra được công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế, nhất trong thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC của người đứng đầu các quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, không đúng thời hạn quy định, vụ quá thời hạn giải quyết nhưng không được xem xét gia hạn theo quy định. Trong công tác tiếp công dân, còn có hiện tượng người đứng đầu đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định,... Những bất cập, hạn chế nêu trên cũng nguyên nhân chủ yếu từ việc chưa thực hiện tốt trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh. vậy, trong thời gian tới cần chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều biện pháp. Trong đó, quan trọng nhất các giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; coi hiệu quả giải quyết KNTC một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần chú trọng thanh tra trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp không thực hiện việc giải quyết KNTC của công dân hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân, tập trung khu vực xã, phường, thị trấn; tăng cường thông tin, tuyên truyền về các vụ việc KNTC cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật những biểu hiện lệch lạc trong lĩnh vực KNTC.

Thời gian bắt đầu: 6/2017

Thời gian kết thúc: 8/2018

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h