Tin Hoạt động >> Chung

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ 3 tháng cuối năm 2020

13/10/2020 07:57:32 Xem cỡ chữ Google
Từ đầu năm đến nay, trong sự khó khăn chung của cả nước và của tỉnh trước đại dịch Covid-19, tuy nhiên tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Ngành đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tình hình thi công Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra trong 9 tháng năm 2020, bám sát Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở KH&CN đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, đã chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động KH&CN năm 2020, kinh phí duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn được 12 nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện mới năm 2020 trong đó trọng tâm là lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với 16 sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương; tổ chức các hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh, kết quả có 28 sáng kiến cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền công nhận; tổ chức 06 hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 350 đoàn viên thanh niên. Ngoài ra đơn vị còn thực hiện nghiêm các nội dung về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành chuyên môn và sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức mời thầu, lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Sở KH&CN tỉnh Yên Bái, tổ chức khởi công công trình trụ sở Sở KH&CN (đến nay đã đổ bể tông mái tầng 2 nhà làm việc 03 tầng, đổ mái tầng 1 của nhà 02 tầng, hoàn thiện các hạng mục xây kè, bờ rào xung quanh trụ sở, giá trị giải ngân đến thời điểm này là 12.486 triệu đồng, đạt 99,88% kế hoạch vốn năm 2020). 

Trong 3 tháng cuối năm 2020, ngành KH&CN tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 05 nhiệm vụ của ngành được giao tại Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Một là Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp và thực hiện mới năm 2020, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Hoàn thành việc tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định và ký hợp đồng triển khai các nhiệm vụ KH&CN mới (đợt 3 năm 2020); tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

Hai là Tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đổi mới công nghệ; thẩm định, cấp phép các cơ sở sử dụng máy X quang theo đúng quy định...

Ba là Chủ trì triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, an toàn bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và chữa bệnh; thanh tra đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu công nghiệp và an toàn kiểm soát bức xạ...

 Bốn là Tiếp tục thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị liên quan. Tiếp tục triển khai việc duy trì, áp dụng đánh giá chứng nhận, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng tích hợp công cụ nâng cao năng suất, chất lượng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kiểm định cân đối chứng của các chợ, kết hợp tuyên truyền các quy định về đo lường đối với ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh trong chợ trên địa bàn tỉnh.

Năm là Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước về KH&CN, những kết quả, thành tựu hoạt động KH&CN tới các tổ chức và nhân dân...

Sáu là Tiếp tục mở rộng thị trường dịch vụ KH&CN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, đặc biệt chú trọng thị trường dịch vụ công (Taxi met và kiểm định Xquang). Kiểm định định kỳ các phương tiện đo theo đăng ký của các đơn vị cơ sở, kiểm định đột xuất khi có yêu cầu.

Bảy là Phối hợp với đơn vị tư vấn quản lý và đơn vị giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Sở KH&CN tỉnh Yên Bái"; phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính của dự án trước Tết Nguyên đán năm 2021.

 

Trương Mạnh Quyết - Phó CVP Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h