Tin Hoạt động >> Chung

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

06/11/2020 10:23:10 Xem cỡ chữ Google
Ngày 08/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 786/SKHCN-QLKH về việc đề nghị đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

Để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái năm 2021 đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian qui định. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đề nghị các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh..., trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và nhu cầu, tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh của ngành, đơn vị, địa phương, khẩn trương tham mưu, xây dựng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (các đề tài, dự án khoa học và công nghệ) để xác định nhiệm vụ đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2021.

Việc lựa chọn, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được tiến hành theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như: Sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo; các nhiệm vụ khoa học công nghệ cần có địa chỉ tiếp nhận kết quả khi kết thúc, trong đó lưu ý một số điểm sau:

1) Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp:

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp phát triển nền sản xuất theo hướng hàng hóa, có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh;

- Nghiên cứu đẩy mạnh sản xuất, chế biến theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế; xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất an toàn; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt “GAP”; áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản sản phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chú trọng ứng dụng, chuyển giao nhanh các tiến bộ công nghệ sinh học vào sản xuất gắn với các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, sản phẩm mũi nhọn và đặc hữu của tỉnh.

2) Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Tập trung nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phù hợp trong thu hoạch, bảo quản và chế biến các loại nông lâm sản, thực phẩm; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, tạo sản phẩm mới từ những nguyên liệu sẵn có; chế tạo máy móc vừa và nhỏ phục vụ sản xuất.

3) Các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung nghiên cứu về một số vấn đề xã hội trong tình hình mới như: Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, vấn đề tôn giáo, dân tộc ở tỉnh trong tình hình mới..., làm cơ sở xây dựng luận cứ khoa học giúp hoạch định các chủ chương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục và đào tạo, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy chọn lọc các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các loại hình văn hóa dân gian truyền thống, nghệ thuật cổ truyền.

 4) Để các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có chất lượng, sát với nhu cầu của ngành, địa phương. Đề nghị lãnh đạo các ban, sở, ngành, UBND các huyện thị, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Hội đồng khoa học và công nghệ của ngành, của huyện xem xét, lựa chọn những nhiệm vụ khoa học thực sự cần thiết, sát với yêu cầu công việc chuyên môn của ngành và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ không nhất thiết phải do ngành hay địa phương tự thực hiện, mà có thể đề xuất để đặt hàng với các tổ chức khoa học công nghệ hay các đơn vị có đủ khả năng tham gia tuyển chọn để giúp triển khai thực hiện trên địa bàn.

Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái (cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học tỉnh) trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp, trình thường trực Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh xem xét, lựa chọn và tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đưa vào triển khai năm 2021 theo quy định (gửi kèm theo Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh)./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h