Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13/8/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

16/11/2020 09:57:49 Xem cỡ chữ Google
Ngày 13/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, Nghị định này có hiệu lực thi hành và bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Hội nghị Báo cáo viên pháp luật tại Sở Tư pháp phổ biến Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

So với các văn bản pháp luật cũ, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có rất nhiều điểm mới. Trong đó, một số nội dung mới mà CBCCVC cần lưu ý, đó là:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét

CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không được thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. CBCCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nghị định quy định 04 mức độ xếp loại chất lượng đối với CBCCVC là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ (thay cho trước đây là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực); không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quy định cũ, CBCCVC được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận. Tuy nhiên, Nghị định này không còn quy định yêu cầu về sáng kiến.

Nghị định quy định rõ các mức chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách để xếp loại chất lượng đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Nghị định đã quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trong đó, nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai phổ biến Nghị định số 90/2020/NĐ-CP tới toàn thể CBCCVC và thực hiện áp dụng các quy định trên ngay khi có hiệu lực thi hành. Việc triển khai những điểm mới của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP giúp nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC đối với bản thân và đối với công việc tại cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h