Tin Hoạt động >> Chung

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực khác năm 2020

26/11/2020 03:42:39 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

Vừa qua, tại Sở KH&CN, Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực khác năm 2020 với 5 sáng kiến. Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp, tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng sáng kiến, khả năng triển khai áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến cùng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, Hội đồng sáng kiến đã tiến hành đánh giá, phân tích về nội dung đối với các hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh của 5 tác giả.

Kết quả: 4/5 hồ sơ đăng ký đủ tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận sáng kiến cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 80%. Cụ thể là các sáng kiến: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 32 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát kết quả thực hiện chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giải pháp trong chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; Một số giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy mạnh du lịch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải./.

Hoàng Hải Long

                                                                                                                                                  Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h