Tin Hoạt động >> Chung

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

25/12/2020 08:46:04 Xem cỡ chữ Google
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 18/6/2020. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Về cơ bản, Luật tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Luật bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã; quy định hợp lý hơn các loại văn bản quy phạm pháp luật phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đồi hỏi phải nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với những quy định mới, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sẽ đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng; hợp lý hơn, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương./.

Nguyễn Thị Hương Giang (Sở Khoa học và Công nghệ)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h