Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

31/07/2019 02:43:36 Xem cỡ chữ Google
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự

Chủ trì nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Xuân Nguyên – Phó viện trưởng Viện Khoa học nghệ thuật quân sự

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ những căn cứ chính trị, pháp lí và cơ sở khoa học về kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Đánh giá thực trạng về kết hợp phát triển KT - XH gắn với tăng cường QP, AN trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Yên Bái trong thời gian qua;

- Luận giải làm rõ đặc điểm, những yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái;                  

- Đề xuất những giải pháp về kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Yên Bái để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát cẩn trọng, chu đáo, kỹ lưỡng. Qua điều tra, khảo sát, đề tài tập trung làm rõ thực trạng kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và phân tích làm rõ các nguyên nhân về kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua.

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề xây dựng NTM; phân tích luận giải các luận cứ khoa học về kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM, khảo cứu thực trạng công tác kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tìm ra những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của nó.

Dự báo những nhân tố tác động và yêu cầu kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới. Đây là những căn cứ khoa học và thực tiễn vững chắc để đề tài đưa ra những giải pháp.

Xác định hệ thống giải pháp là một thể thống nhất, toàn diện. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất 6 giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp là: Phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lí của chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân và từng bước hoàn chỉnh qui chế về kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động các tổ chức thường trực về QP, AN cấp xã và huyện, thị; gắn kết xây dựng xã NTM với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và KVPT; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các lực lượng dân quân tự vệ, cựu chiến binh và dự bị động viên ở xã, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm về QP, AN ở cấp xã; coi đây là khâu cốt lõi, có ý nghĩa quyết định chất lượng kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Những giải pháp là một thể thống nhất, toàn diện và mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một qui trình khoa học về cách thức, tổ chức và nội dung, phương pháp công tác kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các giải pháp trên có sự gắn bó hữu cơ và tác động lẫn nhau nhằm mục đích là nâng cao chất lượng kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay.Các giải pháp đó có mối quan hệ biện chứng tác động lẫn nhau, cùng nâng cao chất lượng công tác kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Yên Bái; phù hợp với xu thế chung về công tác kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP, AN trong xây dựng NTM.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:từ2018 đến 2019

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h