Tin Hoạt động >> Chung

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 CỦA CÁC CƠ QUAN HCNN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

29/12/2020 09:17:51 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 17/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan HCNN tỉnh Yên Bái năm 2020 và Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 06/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan Hành chính nhà nước (viết tắt là HCNN) tỉnh Yên Bái năm 2020.

Sở KH&CN Yên Bái tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 tại huyện Trạm Tấu

Từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 29 cơ quan HCNN (Trong đó: 09 sở ban, ngành và 20 UBND các xã, phường, thị trấn thuộc UBND thành phố, thị xã Nghĩa Lộ và UBND các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu). Kiểm tra gián tiếp trên trang thông tin điện tử  iso.yenbai.gov.vn đối với 35 cơ quan HCNN cấp tỉnh, cấp huyện và tổng hợp của UBND huyện, thị xã, thành phố đối với 153 xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Qua quá trình kiểm tra cho thấy Ban chỉ đạo ISO của các cơ quan HCNN đã có sự quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng, duy trì  cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và nhận thức sâu sắc về việc xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là hoạt động bắt buộc theo đúng tinh thần tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp người đứng đầu cơ quan HCNN kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng cho toàn bộ hoạt động của đơn vị. Các đơn vị đã kịp thời kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO, chỉ đạo cán bộ, công chức soát xét, xây dựng quy trình ISO phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực hiện tốt việc đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo như: Sở Giáo dục và đào tạo,UBND xã Đông An, UBND xã Tuy Lộc và UBND Phường Hồng Hà. Tuy nhiên, mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 10 văn bản triển khai, hướng dẫn đôn đốc việc xây dựng mở rộng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, xong đến thời điểm hiện tại, một số cơ quan chưa thực hiện theo hướng dẫn.

Việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã, phường, thị trấn là nội dung mới nên một số cán bộ công chức chuyên môn hiểu chưa sâu trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Thủ tục hành chính nhiều và thường xuyên thay đổi. Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại một số các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra đã định lượng được việc chỉ đạo điều hành của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực nhất là trong việc ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng ngay từ đầu năm, với kết quả đầu ra rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đó, vẫn còn một số đơn vị lãnh đạo chưa chỉ đạo sâu sát và quyết liệt,  nên quá trình xây dựng áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 còn chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến kết quả chấm điểm đạt được còn thấp. 

 Để việc xây dựng áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đáp ứng được yêu cầu và mang lại hiệu quả tích cực cho các cơ quan HCNN thì người đứng đầu cơ quan HCNN cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phải xác định đây là hoạt động bắt buộc của các cơ quan HCNN, là một trong các tiêu chí để chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, xem xét quyết định việc thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị. Đối với các cơ quan áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL khi có sự thay đổi văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan cần kịp thời soát xét, sửa đổi bổ sung và cải tiến quy trình áp dụng cho phù hợp. Tiến hành công bố lại khi có sự mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng của HTQLCL theo quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

                         Hoàng Minh Tuân

    Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông KH&CN Yên Bái

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h