Tin Hoạt động >> Chung

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2020

30/12/2020 02:08:56 Xem cỡ chữ Google
Năm 2020 trong sự khó khăn chung của cả nước và của tỉnh trước đại dịch Covid-19, tuy nhiên tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Kết thúc năm 2020, các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 của ngành khoa học và công nghệ đã hoàn thành. Ngành đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 05/05 nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kết quả cụ thể:

Đ/c Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở KHCN bàn giao sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu năm 2019

* Công tác tham mưu, tổng hợp:

            Trong năm 2020, đơn vị đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản: Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc phê duyệt kinh phí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2020; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/3/2020 thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái, năm 2020; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 18/5/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 12/6/2020 thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 về phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2020-2025....

               * Công tác quản lý khoa học:

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện 49 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể: Chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 là 25 nhiệm vụ, thực hiện mới năm 2020 là 24 nhiệm vụ, trong đó có 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng trọng tâm vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020,  đạt 250% kế hoạch đề ra.

Tập trung xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh; trong năm đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt thuyết minh và dự toán 07 nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 16 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải đạt 100% kế hoạch được giao.

Tổ chức 19 Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học kết thúc theo tiến độ. Kết quả 19 đề tài đã được Hội đồng tư vấn, đánh giá xếp loại Đạt. Tổ chức xin ý kiến các chuyên gia độc lập đối với các dự án đề xuất thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Kết quả đánh giá của chuyên gia độc lập đã lựa chọn được 02 nhiệm vụ đề nghị UBND tỉnh đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phối hợp với ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 25 đề tài, dự án chuyển tiếp sang năm 2020  và 24 đề tài thực hiện mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đạt 100% KH); Nhìn chung các ĐTDA triển khai đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh được phê duyệt.

Tổ chức Hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã kết thúc, nghiệm thu năm 2019 cho các đơn vị có cam kết tiếp nhận sản phẩm, kết quả nhiệm vụ KH&CN, các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị, địa phương. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho 36 cán bộ của các đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.

            * Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành:

Đơn vị đã tập trung hướng dẫn 11 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; đổi mới công nghệ, đạt 110% so với kế hoạch được giao. Tổ chức 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cán bộ ở các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kết quả đạt 200% so với kế hoạch được giao. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp năm 2020 với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp trong tỉnh. Tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh. Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư bằng văn bản 55 hồ sơ dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và tiến độ (đạt 220% kế hoạch đề ra); tham gia ý kiến góp ý 23 dự thảo gồm luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Tham gia ý kiến về việc đăng ký bản quyền ý tưởng sáng tạo 02 ý tưởng sáng tạo "Mũ bảo hộ tản nhiệt" và "Mô tơ điện trong lực".

Bên cạnh đó, còn thẩm định, cấp và gia hạn 18 giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đạt 360% kế hoạch đề ra); cấp 05 chứng chỉ nhân viên bức xạ; thẩm định và phê duyệt 07 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. Tổ chức 31 Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh để xem xét, đối với 67 hồ sơ. Kết quả 32 sáng kiến được Hội đồng nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Cấp 09 Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ kết quả nhiệm vụ KH&CN; biên tập, cập nhật thông tin lên trang Thông tin KH&CN của Sở  (67 tin bài và văn bản điều hành); hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả cho 111 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công.

            * Công tác thanh tra khoa học và công nghệ:

            Xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra trong lĩnh vực KH&CN năm 2020. Trong năm 2020, căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc triển khai công việc trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, Thanh tra Sở đã rà soát, tham mưu cắt giảm 03/04 cuộc  thanh tra. Tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ đối với 12 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ, phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động chuẩn đoán, khám và chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Kết quả 100% các cơ sở được thanh tra chấp hành nghiêm các quy định của Luật đo lường và Luật Năng lượng nguyên tử.

            * Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trong năm 2020 đã triển khai trỗ trợ xây dựng tích hợp công cụ nâng cao năng suất chất lượng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2020. Trong năm đã lựa chọn được 04 doanh nghiệp để hỗ trợ triển khai thực hiện đạt 200% so với kế hoạch được giao. Thực hiện việc giám sát sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; kết quả trong năm đã giám sát kiểm định đối với 27 cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.  Xuất bản và phát hành 12 số bản tin thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổ chức 03 đoàn kiểm tra chất lượng, ghi nhãn hàng hóa thiết bị điện và điện tử lưu thông trên thị trường của tỉnh; hàng đóng gói sẵn và việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái đối với sản phẩn chè của xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Qua kiểm tra tại 36 đơn vị thì cơ bản các đơn vị đã chấp hành các quy định về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Hướng dẫn một số đơn vị sản xuất Chè, Mật ong, Sơn công nghiệp, dung dịch rửa tay, các sản phẩm liên quan đến âm thanh xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Kết quả đã có 02 đơn vị công bố sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm Dung dịch rửa tay khô YB CLEAN, máy tăng âm dân dụng, loa điện động, máy công suất âm thanh, bàn Mixer âm thanh.

            Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 217 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ đối với 22 chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phát 2.700 tờ rơi và kiểm định 12 cân đối chứng và tổ chức khảo sát  chất lượng  đối với 05 mẫu xăng dầu lưu thông trên thị trường.

* Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin  KH&CN

Tiếp tục chỉ đạo triển khai 03 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2020, 01 nhiệm vụ KH&CN mới năm 2020 và 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đảm bảo các nội dung, hạng mục đã được phê duyệt.Thông báo kiểm định phương tiện đo cho: 198 đơn vị cơ sở; Tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo: 140 đơn vị cơ sở. Tổng số phương tiện đo đã kiểm định trong năm 2020 là: 5.695 phương tiện đo các loại trên các lĩnh vực dung tích, tacximet, cân các loại, đạt 316% kế hoạch đề ra.

Phát hành 06 số Tập san thông tin KH&CN và 01 số đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập ngành KH&CN Việt Nam (18/5/1959 - 18/5/2020); 12 chuyên trang trên báo Yên Bái, 04 chuyên mục KH&CN phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phối hợp với Báo Yên Bái xây dựng chuyên trang KH&CN tuyên truyền kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam 18/5; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng chuyên mục kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4 và kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam 18/5. Sản xuất 2.146 chai giống nấm cấp II và 4.042 túi giống nấm cấp III các loại, trong đó: xuất bán 3.446 túi giống nấm cấp III các loại cho hộ dân và xuất 596 chai giống Linh Chi cấy nuôi trồng tại Trại Thực nghiệm. Sản xuất và cung ứng 2.000 lít chế phẩm EM2 ra thị trường.

 

Trương Mạnh Quyết - Phó CVP Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h