Tin Hoạt động >> Chung

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ năm 2021

18/01/2021 08:59:09 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ năm 2021, ngành Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chè xanh tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình sẽ được xây dựng nhãn hiệu trong năm 2021

Một là Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp và thực hiện mới năm 2021, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Tập trung xác định và tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN đưa vào thực hiện năm 2021, trong đó hướng trọng tâm vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái. Tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh; xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

          Hai là Tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Triển khai công tác  hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều tra đánh giá, tính toán và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cán bộ ở các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thẩm định, cấp phép các cơ sở sử dụng máy X quang theo đúng quy định....

      Ba là Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước về KH&CN, những kết quả, thành tựu hoạt động KH&CN tới các tổ chức và nhân dân...

 

          Bốn là Tham gia phối hợp với các ngành thành viên, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo chương trình kế hoạch; thanh tra đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vị phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu công nghiệp và an toàn kiểm soát bức xạ...

 

          Năm là Tiếp tục thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị liên quan. Tổ chức triển khai việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mở rộng thị trường dịch vụ KH&CN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, đặc biệt chú trọng thị trường dịch vụ công (Taxi met và kiểm định Xquang). Kiểm định định kỳ các phương tiện đo theo đăng ký của các đơn vị cơ sở, kiểm định đột xuất khi có yêu cầu.

          Sáu là Nghiên cứu, để xuất triển khai các nhiệm vụ KH&CN chú trọng áp dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong thực tiễn, thử nghiệm một số giống cây, con mới đưa vào sản xuất.

                                                               Trương Mạnh Quyết – Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h