Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

06/04/2021 08:50:06 Xem cỡ chữ Google
Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã tiến hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và nghiêm túc triển khai thực hiện đối với 20 thủ tục hành chính của Sở đưa vào thực hiện ở mức độ 4 theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa của Sở KH&CN tại Trung tâm PVHCC tỉnh Yên Bái

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I/2021 (tính từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/3/2021), Sở KH&CN đã tiếp nhận 74 hồ sơ (trong đó gồm: 13 hồ sơ trực tuyến, 60 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và 01 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang). Số lượng hồ sơ được giải quyết trước hạn là 17, hồ sơ giải quyết trong hạn là 57, không có hồ sơ nào quá hạn thời gian giải quyết. So với số liệu cùng kỳ báo cáo của quý I/2020 thì số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tăng gấp 3 lần.

Sở KH&CN luôn xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện nghiêm túc để bảo đảm tính hệ thống và việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính để xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình cấp có thẩm quyền công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực mà Sở KH&CN quản lý tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời quán triệt công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. Triển khai tốt công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở KH&CN trong thời gian qua luôn đảm bảo thông suốt, kịp thời hiệu quả theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng thời hạn đã tạo được niềm tin đối với tổ chức và cá nhân, giúp lãnh đạo Sở KH&CN kiểm soát được toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xẩy ra trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức ngành KH&CN./

Nguyễn Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h