Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

13/05/2021 02:39:56 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Ngày 22/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 307/SKHCN-TCĐLCL về việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng triển khai là các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc "Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 " tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cấu trúc chung của Chương trình bảo đảm đo lường gồm có 07 thành phần sau: Tên Chương trình, thời gian thực hiện Chương trình, mục tiêu của Chương trình, các nhiệm vụ chính của Chương trình, giải pháp thực hiện, kinh phí thực hiện Chương trình và tổ chức thực hiện. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện và tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, cấu trúc của Chương trình có thể đầy đủ hoặc chỉ có một số các thành phần trên. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí thực hiện Chương trình phải đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với quy định. Đáp ứng định hướng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Phù hợp với Chương trình đảm bảo đo lường. Bên cạnh đó, ngoài mục tiêu chung, thì Chương trình phải có những mục tiêu cụ thể như: Chỉ tiêu định lượng về tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Mức độ tăng cường kiểm soát về đo lường đối với phương tiện thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp thử nghiệm, kiểm tra; lượng của hàng đóng gói sẵn; kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Mức độ tăng cường kiểm soát rác thải ra môi trường; đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; Mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

        Việc xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp gồm các bước: Phân tích thực trạng đảm bảo đo lường; dự kiến hiệu quả; xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp cho từng năm, từng giai đoạn; xây dựng dự thảo thuyết minh và dự thảo Chương trình theo tiêu chí; lấy ý kiến các đơn vị, cá nhân dự kiến được phân công thực hiện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thiện, trình phê duyệt Chương trình (tùy theo nhu cầu và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, doanh nghiệp lựa chọn thực hiện một số hoặc toàn bộ các bước theo trình tự tại mục này khi xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp). Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp tập trung các nhiệm vụ chính gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo đo lường đang áp dụng; Rà soát, tăng cường thực hiện đảm bảo đo lường; Ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, đổi mới tăng cường đảm bảo đo lường theo định hướng phát triển của sản xuất, kinh doanh; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng của các đơn vị, bộ phận sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa….

      Để triển khai xây dựng, phê duyệt Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý những nội dung trên để triển khai xây dựng và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, để tổng hợp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định.

Dương Thị Xuân, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h