Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững theo quan điểm sinh thái giai đoạn 2017 – 2025 và định hướng đến 2030.

06/09/2019 02:35:26 Xem cỡ chữ Google

Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững theo quan điểm sinh thái giai đoạn 2017 – 2025 và định hướng đến 2030.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững theo quan điểm sinh thái giai đoạn 2017 – 2025 và định hướng đến 2030.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi

Chủ trì nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm, Giám đốc Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi.

Các thành viên tham gia:

1

ThS. Trương Thành Nam

Trung tâm MTTNMN, Trường ĐH Nông Lâm

2

TS. Lê Văn Thơ

Trung tâm MTTNMN

3

Th.S. Đào Văn Biên

Trung tâm MTTNMN

4

ThS. Nông Thu Huyền

Trung tâm MTTNMN

5

KS. Phan Tiến Hùng

Trung tâm MTTNMN

6

ThS. Vũ Thị Kim Hảo

Trung tâm MTTNMN

7

KS.Trịnh Giang Thanh

Phòng NN&PTNT huyện Văn Chấn

8

KS. Nguyễn Hùng Cường

Trung tâm MTTNMN

9

ThS. Triệu Xuân Hòa

Trung tâm MTTNMN

 

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá thực trạng của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2016;

- Đánh giá hiệu quả và tiềm năng của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2016;

- Điều tra bổ sung xây dựng bản đồ đất;

- Phân hạng thích nghi đất đai và đánh giá mức độ thích nghi đất đai cho nhóm cây trồng theo tiểu vùng sinh thái trong sản xuất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

- Đề xuất giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững theo quan điểm sinh thái giai đoạn 2017 – 2025 và định hướng đến 2030.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 huyện Văn Chấn tỷ lệ 1/50.000.

- Xây dựng được bản đồ đất huyện Văn Chấn tỷ lệ 1/50.000 qua điều tra 72 phẫu diện (8 phẫu diện chính 32 phẫu diện phụ và 32 phẫu diện thăm dò) với 16 mẫu nông hóa.

- Xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai tỉ lệ 1/50.000 phục vụ phân hạng đánh giá tiềm năng đất với sự tham gia của 10 chỉ tiêu đã được lựa chọn bao gồm nhóm yếu tố khí hậu, nhóm yếu tố đất và nhóm yếu tố nước, đã tạo lập được 10 bản đồ đơn tính tương ứng.

- Xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai cho từng loại cây trồng trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 dựa trên Kết quả đánh giá tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn dựa trên phân hạng mức độ thích hợp hợp của đất đai với LUTs.

- Các kết quả nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất cho thấy: toàn huyện có 32.653,6 ha đất sản xuất nông nghiệp với 11 loại sử dụng đất (LUT), trong đó LUT cây ăn quả, LUT chuyên rau màu cho hiệu quả kinh tế cao nhất lần lượt là 97,74 triệu và 97,97 triệu nhưng mức chi phí và đầu tư cũng rất lớn, LUT chuyên lúa cho hiệu quả kinh tế thấp nhưng lại là LUT quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện. Các chỉ tiêu về hiệu quả xã hội cho thấy các LUT đã giải quyết được công ăn việc làm, phù hợp với trình độ thâm canh của các hộ gia đình, cá nhân.

- Đề xuất các nhóm giải pháp phục vụ tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện bao gồm: Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch;Giải pháp đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực; Giải pháp về chính sách; Giải pháp tổ chức sản xuất; Giải pháp kêu gọi đầu tư tư nhân và Giải pháp về kỹ thuật.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: từ 2017 đến 2018

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h