Tin Hoạt động >> Chung

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

20/05/2021 08:06:53 Xem cỡ chữ Google
Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của trung ương và địa phương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được học tập quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Kết luận số 120-KL/TW, các văn bản pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp cấp, các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các tổ chức Đảng và đảng viên thuộc cấp mình quản lý, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác an sinh xã hội… tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo 2021”.

Chuyên viên Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ của công dân tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở là Trưởng ban; giao đồng chí phó chánh thanh tra là ủy viên thường trực. Hằng năm, căn cứ vào biến động của công tác tổ chức cán bộ và tình hình thực tiễn của đơn vị để kiện toàn Ban chỉ đạo nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong những năm qua, Ban chỉ đạo đã thường xuyên tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tham mưu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Ban chỉ đạo đã cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành các kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành, chú trọng vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong cơ quan, đơn vị về dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tiếp tục từng bước phát huy tốt hơn quyền làm chủ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Khoa học và Công nghệ.

Hằng năm, Sở đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào dịp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ. Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở đã kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; kiểm điểm việc thực hiện những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác; đánh giá kết quả các hoạt động của Sở và công khai các hoạt động quản lý theo quy định. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đã nghiêm túc lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong công tác.

Tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế chính sách; đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính và cải cách hành chính. Đã thực hiện rà soát, xây dựng Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính và công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, lập danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết liên thông trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ, thuộc phạm vi quản lý nhằm  nâng cao hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và  thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính… Đến nay, toàn ngành có 66/66 (đạt 100%) thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Thực hiện công khai các nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của cơ quan, đơn vị liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như: việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thời gian vừa qua  đã tạo được sự đoàn kết nhất trí, tích cực trong nội bộ, cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan bằng các quy chế khác có liên quan. Phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần làm chuyển biến đáng kể nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức đối với cấp ủy đảng; vai trò của các đoàn thể tiếp tục được phát huy trong tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ trong đoàn viên và hội viên./.

                                                Nguyễn Thị Anh Thúy, Thanh tra Sở KH&CN

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h