Tin Hoạt động >> Chung

NÂNG CAO NĂNG SUẤT DỰA TRÊN NỀN TẢNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

21/05/2021 09:24:13 Xem cỡ chữ Google
Ngày 11/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó kế hoạch nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất trên địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu đến năm 2025: Góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh đạt 6,2%/ năm; Tối thiểu 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất. Đến năm 2030 góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh đạt trên 7,2% / năm; Tối thiểu 35 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy gắn kết hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về năng suất; Xây dựng một số chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động nghiên cứu, tư vấn và đào tạo về năng suất; Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch; tiến hành lồng ghép, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm; hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...trên địa bàn tỉnh; đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

 

                                  Nguyễn Thị Thu Hằng, Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h