Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận trong tình hình mới

21/05/2021 09:29:45 Xem cỡ chữ Google
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Đ/c Trần Ngọc Thư Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở trao quà cho bà con khu dân cư làng Na, xã Phúc Ninh nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

 Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm và bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của địa phương về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành Khoa học và Công nghệ về công tác dân vận. Công tác dân vận của ngành đã được triển khai, thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, đó là: Đảng lãnh đạo - Nhà nước thực hiện. Sự phối hợp giữa cấp ủy đảng với cơ quan, đơn vị đã huy động được sức mạnh nội lực trong lực lượng cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh; trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tránh gây áp lực, phiền hà, sách nhiễu đối với người dân; định hướng xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao, áp dụng phù hợp vào thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân của địa phương; định kỳ tổ chức đối thoại, tiếp công dân nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở…, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế nhanh, có tính đột phá của ngành, của tỉnh trong những năm qua.

Đã tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành được học tập quán triệt sâu sắc Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp gắn với Nghị quyết số 25–NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 61-CTr/TU, ngày 30/8/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW; Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 217-QĐ/TW “về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luật số 65-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và các chỉ thị, kết luận, nghị quyết khác của Tỉnh ủy để phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả.

Việc tăng cường công tác dân vận đã góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các nội dung (thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính); chú trọng công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng, đảm bảo quy định. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp được chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt thực hiện quy chế dân chủ gắn công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân đến giao dịch, đảm bảo định hướng dân chủ, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi dễ hiểu, dễ thực hiện; hạn chế tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân và doanh nghiệp; góp phần làm trong sạch bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; hạn chế tối đa sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính, mệnh lệnh của các cơ quan Nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính.

Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào  thi đua “Dân vận khéo” lĩnh vực dân vận các cơ quan Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ và tình hình thực tiễn của ngành, Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức lồng ghép, gắn nội dung của phong trào thi đua với các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… giao Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ là đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn nội dung, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; chú trọng vào việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, … góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương Yên Bái.

Trong thời gian qua, Sở cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh theo sự phân công của Tỉnh ủy như xã Xuân Long và xã Phúc Ninh thuộc Huyện Yên Bình. Đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ hỗ trợ nhân dân 02 xã triển khai xây dựng hiệu quả mô hình trồng cà chua Sao đỏ 719 và mô hình nuôi gà an toàn sinh học, bước đầu giúp bà con 2 xã phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, thành lập các Đoàn công tác của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Hiện nay Sở đang tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, đưa các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đến với bà con nông dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên vào canh tác sản xuất, phù hợp với điều kiện kinh tế và thổ nhưỡng nhằm giúp đỡ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2021 và hoàn thành chỉ tiêu Tỉnh ủy giao cho ngành, giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo (theo Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021của Tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021).

Thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung về công tác dân vận. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./. 

                                                      Nguyễn Thị Anh Thúy, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h