Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án 861 về "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021”

24/11/2021 03:13:12 Xem cỡ chữ Google
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nội dung đặc biệt quan trọng, cần quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể và phương pháp thiết thực. Vì vây, để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được xem là hoạt động thiết thực, nhằm mục đích bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ, tạo sự đồng thuận trong xã hội nói chung và sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị nói riêng.

Hội nghị báo cáo viên pháp luật năm 2021

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Ngay sau khi có Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thực hiện Đề án 861 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-SKHCN ngày 23/9/2019, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, giai đoạn 2019 - 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; trong đó đề ra mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn để áp dụng có hiệu quả đối với ngành Khoa học và Công nghệ; đồng thời triển khai tuyên truyền phổ biến, quán triệt đầy đủ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 861). Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị định mới được ban hành nhằm đảm bảo các quy định của luật đi vào thực tiễn; đặc biệt chú trọng tới tuyên truyền và triển khai Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức thông qua hình thức lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp giao ban, sao gửi tài liệu tới các phòng, đơn vị trực thuộc để thuận tiện trong việc tra cứu và sử dụng và qua công tác thanh tra, kiểm tra hành chính đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định về PCTNSở đã bám sát và triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch số 67/KH-SKHCN;  cử công chức thuộc Thanh tra Sở tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN do Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức; Hằng năm, cử đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về chính trị, công tác chuyên môn, nghiệp vụ về công tác PCTN... do tỉnh và Sở Tư pháp chủ trì tổ chức nhằm giúp cho đội ngũ này có kỹ năng tốt để tham mưu và triển  khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của địa phương trong công tác PCTN. Thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Khoa học và Công nghệ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng định kỳ hoặc sinh hoạt theo chuyên đề…Xây dựng chuyên mục về PCTN trên Trang thông tin điện tử của Sở (http://sokhoahocvacongnghe.yenbai.gov.vn) thường xuyên  đăng tải các văn bản của Sở phát hành triển khai chỉ đạo của cấp trên trong công tác PCTN. Tham gia các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN  và xây dựng đạo đức liêm chính; trong năm 2021, Sở đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành Khoa học và Công nghệ  tham gia cuộc thi: "Tìm hiểu pháp luật về PCTN" do Thanh tra Chính phủ tổ chức, trong đó có 53/57 người hưởng ứng cuộc thi từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nắm bắt  và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong công tác PCTN.

          Mặc dù do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhưng công tác PCTN nói chung, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói riêng luôn được Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm và các kết quả triển khai thực hiện Đề án 861 trong giai đoạn vừa qua cho thấy hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã bám sát yêu cầu, mục tiêu, nội dung của Đề án, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN ngày càng thiết thực, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền đã kết hợp thường xuyên, linh hoạt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chú trọng bồi dưỡng kiến thức PCTN cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong công tác PCTN; chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành việc ban hành các văn bản theo chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm hoàn thiện thể chế về PCTN. Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, nhất là trong các lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản... đồng thời  tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy định về PCTN; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng./.

Anh Thúy, Sở KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h