Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Tên nhiệm vụ: Rà soát và đề xuất các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng; xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm của tỉnh

27/04/2020 03:06:08 Xem cỡ chữ Google

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo  và Tư vấn  Phát triển Nông thôn.

Chủ trì nhiệm vụ: Thạc sĩ Kiều Văn Cương .

Các thành viên tham gia:

1. Nguyễn Thị Minh - Thạc sĩ

2. Kiều Thị Thuyên - Thạc sĩ

3. Phạm Thị Quyên - Thạc sĩ

4. Lê Thị Tâm - Cử nhân

5. Đỗ Văn Oánh - Thạc sĩ

6. Đỗ Thanh Bình - Thạc sĩ

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh Yên Bái;

- Thống kê đầy đủ quy mô, diện tích, số lượng của từng loại sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh Yên Bái, để xác định danh mục và đề xuất loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ đối với từng loại sản phẩm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xây dựng được bộ dữ liệu các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của tỉnh Yên Bái với 72 sản phẩm theo các nhóm ngành: Trồng trọt: 44 sản phẩm; Chăn nuôi: 16 sản phẩm; Thủy sản: 4 sản phẩm; Chế biến: 8 sản phẩm;

- Đánh giá được kết quả tình hình sản xuất, tiêu thụ của các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng;

- Tổng hợp, đề xuất 21 loại hình sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của các huyện, thị xã, thành phố.

Với phương pháp tổ chức các cuộc hội thảo (03 Hội thảo) trực tiếp tại các huyện, thị xã, thành phố, đề tài đã huy động được sự tham gia trực tiếp của các thành phần là lãnh đạo huyện, lãnh đạo và cán bộ phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cũng như các hợp tác xã, tổ hợp tác,.. Qua đó xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương cũng như đề xuất các loại hình sở hữu trí tuệ phù hợp đảm bảo tính phù hợp cho công tác quản lý và đặc điểm của từng sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 6/2019 - 12/2019

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h