Tin Hoạt động >> Chung

Một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong 02 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Quý I năm 2022

21/02/2022 03:20:34 Xem cỡ chữ Google
Trong 02 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn, đồng thời đảm bảo nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 260/UBND-NLN ngày 26/01/2022 về việc đề xuất, đặt hàng bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, gửi tới các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh; Xây dựng dự thảo phương án  phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022; kinh phí duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022, đề nghị cơ quan tài chính cho ý kiến xem xét, thẩm định. Xây dựng và ban hành Kế hoạch làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương năm 2022.Cấp 02 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách ATBX; Cấp 05 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN; Hướng dẫn 01 tổ chức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Hoàn thiện hồ sơ trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc  đề xuất giao thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Quyết định số 1148/QĐ-TĐC ngày 29/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thông báo kiểm định phương tiện đo đối với 25 đơn vị, cơ sở (trong đó tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo: 20 đơn vị, cơ sở); kiểm định được 440 phương tiện đo nhóm 2, cấp chứng nhận kiểm định cho 439 PTĐ trên các lĩnh vực huyết áp kế, dung tích, khối lượng....; đo đánh giá an toàn bức xạ 06 phòng đặt máy X-quang. Kiểm định được 01 thiết bị X-quang dùng trong y tế. Triển khai thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện, tổng số 136 phương tiện đo, cấp chứng chỉ kiểm định cho 127 phương tiện đo....

          Tiến tới tháng 3 và Quý I năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022; kinh phí duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; Tham mưu trình UBND tỉnh danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt1, năm 2022; tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2022; Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư theo yêu cầu. Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang, chứng chỉ nhân viên bức xạ. Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến cấp tỉnh; tổ chức các hội đồng xét công nhận sáng kiến. Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ, nhân. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo yêu cầu; Hướng dẫn việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 213 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Khảo sát lấy mẫu thử nghiệm xăng dầu lưu thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy.Thực hiện việc giám sát sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch. Thanh tra đột xuất (theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân…). Tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Tiếp tục triển khai công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong đời sống sản xuất, trọng tâm lĩnh vực nông lâm nghiệp. Kiểm định định kỳ phương tiện đo nhóm 2 và lĩnh vực an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiểm định đột xuất các phương tiện đo khi có yêu cầu. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường và quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, theo hướng "thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

 

Trương Mạnh Quyết - Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h