Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ: Nhìn lại 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

20/07/2022 02:20:59 Xem cỡ chữ Google
Xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác tuyên truyền PBGDPL phải được tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền với sự nỗ lực, phối hợp thực hiện đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Cán bộ phòng chuyên môn Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực tiếp tuyên truyền PBGDPL cho cơ sở kinh doanh xăng dầu bằng tờ rời, tờ gấp...

 Với trách nhiệm là người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã thực hiện nghiêm túc vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyên truyền PBGDPL; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, nhiều Bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và áp dụng, để nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, Sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về các quy định của Luật, Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội; Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố tụng hành chính… và các Nghị định, thông tư liên quan đến phạm vi và lĩnh vực quản lý của Sở như: Sở hữu trí tuệ; An toàn bức xạ hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa…

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát và triển khai có hiệu quả các kế hoạch như: kế hoạch về công tác tuyên truyền, PBGDPL; kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Quốc hội; kế hoạch về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021”; kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; kế hoạch  thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật...         

Sở đã bố trí 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Đồng chí Phó Giám đốc Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc sở thực hiện công tác PBGDPL bảo đảm đáp ứng tính thời sự, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hằng năm, để triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở đã tiến hành lồng ghép hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua hội nghị, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử và các hình thức khác phù hợp với từng phòng, đơn vị thuộc Sở. Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Với đặc thù của ngành khoa học và công nghệ, Sở đẩy mạnh công tác PBGDPL thông qua các hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật trong các lĩnh vực do cơ quan quản lý như: hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng... kết hợp với hình thức phát tờ rời, tờ gấp, in sao tài liệu. Ngoài ra việc tuyên truyền được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp giao ban, sao gửi tài liệu tới các phòng, đơn vị trực thuộc để thuận tiện trong việc tra cứu và sử dụng.

Từ năm 2013 đến nay, Sở đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền phổ biến trực tiếp văn bản pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho 1.020 người tham dự. Ngoài ra Sở cũng đã tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền PBGDPL gián tiếp thông qua các buổi hội nghị tập huấn chuyên môn, lĩnh vực khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản  lý nhiệm vụ khoa học; Chuyển giao công nghệ và Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; hội nghị tập huấn về Quản lý hệ thống chất lượng ISO 2001: 2015 cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tổng số lượt người tham dự hội nghị là: 2.700 người. Đối tượng tham dự hội nghị là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực khoa học và công nghệ; các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái.

Phòng chuyên môn thuộc Sở đã thiết kế 3.060 tờ rời, tờ gấp và 23.000 bản tin TBT (định kỳ 1 số/tháng) tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và hỗ trợ thực hiện kiểm định cân đối chứng; về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai; về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các tổ chức kinh doanh xăng dầu...

Trên trang thông tin điện tử của Sở đã xây dựng chuyên mục Tuyên truyền phổ biến pháp luật đảng tải các tin, bài viết phản ánh các hoạt động PBGDPL cũng như các quy định, phân tích pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tài liệu PBGDPL được đăng tải, cập nhật thường xuyên. Thông tin, nội dung về pháp luật được truyền tải tới nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhận thức của từng nhóm đối tượng, lựa chọn những vấn đề thiết thực và truyền tải bằng những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, những vấn đề thực tiễn, dư luận xã hội quan tâm.

Ứng dụng triệt để hệ điều hành nội bộ trong công tác PBGDPL, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, kịp thời; đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động nhận được các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ trên hệ điều hành nội bộ, giảm số lượng văn bản giấy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ. Tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; cài đặt, đăng ký điểm kiểm soát dịch; hướng dẫn khách đến giao dịch tại cơ quan thực hiện quét mã QR điểm kiểm soát dịch đã được dán tại trụ sở cơ quan, đơn vị bằng ứng dụng trên điện thoại di động.

          Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt Luật PBGDPL, kết quả cho thấy đã có những chuyển biến đáng kể về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức viên chức ngành Khoa học và Công nghệ. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã lựa chọn các hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời chấn chỉnh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần bảo vệ quyền lợi ích của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn gặp một số khó khăn, hạn chế ở một số giai đoạn nhất định. Số lượng cán bộ pháp chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật ít, còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Việc giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các hội nghị tập huấn chưa được sát sao, phối hợp giữa các phòng chuyên môn và cán bộ pháp chế còn chưa thường xuyên, liên tục.

Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp có giai đoạn còn gặp hạn chế về địa điểm tổ chức do Sở trong thời gian qua có biến động, di chuyển trụ sở làm việc nhiều lần. Do vậy chưa được thuận lợi trong việc di chuyển đối với giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người tham dự; chưa đủ điều kiện đảm bảo phục vụ tốt cho các Hội nghị tập huấn vào những thời điểm đó.

Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trên là do đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác pháp chế còn mỏng, còn thiếu kinh thực tiễn. Mặt khác, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật chưa đảm bảo, do điều kiện về cơ sở vật chất của Sở trong quá trình chuyển đổi trụ sở, chờ tu sửa và xây dựng hoàn thiện trụ sở mới.

Ngoài ra, những năm gần đây, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL được xây dựng từ đầu năm, hạn chế việc đi lại của các cán bộ làm công tác tuyên truyền và việc tổ chức hội nghị tập trung đông người.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL tại đơn vị, hoạt động hiệu quả ứng dụng Zalo nhóm PBGDPL Sở Khoa học và Công nghệ./.

Nguyễn Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h