Tin Hoạt động >> Thủ tục hành chính

Sửa đổi bổ sung 01 TTHC và bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

09/08/2022 10:54:14 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1310/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh hoạ

Trong đó thủ tục Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia, được sửa đổi, bổ sung về căn cứ pháp lý; trình tự thực hiện; cách thức thực hiện. Bổ sung Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá vào phần căn cứ pháp lý.

Và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm:

- Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

- Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

- Thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng sẵn nhập khẩu, bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Điều 2, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ hiện còn 55 thủ tục hành chính được thực hiện tại trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh./.

Nguyễn Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h