Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

04/01/2023 10:08:58 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Đảng ủy sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị triển khai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở trong năm 2022, trên các mặt công tác đó là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ...

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy sở đã xác định 09 chỉ tiêu chủ yếu, 06 định hướng lớn với 16 nội dung cơ bản và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu (05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá và 02 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng) để lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản đạt kết quả đáng ghi nhận: Đảng ủy đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng cấp trên. Trọng tâm là quán triệt và xây dựng được các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6 Ban Chấp hành Trung dương Đảng khóa XIII; Xây dựng phương pháp làm việc theo đúng quy chế và phù hợp với thực tế tổ chức của cơ quan theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mối quan hệ giữa Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể quần chúng đã giữ vững và tăng cường, tạo được ý chí thống nhất và sức mạnh tập thể; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm và duy trì thường xuyên; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Do đó cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chế độ sinh hoạt của các Chi bộ đã được duy trì, trong sinh hoạt đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức phê và tự phê bình, nội dung sinh hoạt đã có sự đổi mới.

Đặc biệt, trong Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Sở KH&CN được giao thực hiện 07 nhiệm vụ và tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sở được giao thực hiện 08 nhiệm vụ (trong đó 07 nhiệm vụ trùng với nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 56-CTr/TU). Đảng ủy đã bám sát chức năng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, 1 số nhiệm vụ đã thực hiện vượt mức kế hoạch được giao, cụ thể: (1)Nhiệm vụ: Chủ trì, tập trung xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho 05 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương (Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Khoai môn tím và Cá Bỗng của huyện Lục Yên; Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Tranh đá quý của huyện Lục Yên; Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm "gà đồi" và Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Mật ong của huyện Trấn Yên), đến thời điểm báo cáo 05 sản phẩm này đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu (đạt 100% kế hoạch); (2) Nhiệm vụ: Tập trung xác định và tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN đưa vào thực hiện năm 2022; trong đó hướng trọng tâm vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái (Tuyển chọn được 5-6 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp), kết quả năm 2022 đã tham mưu tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn xét duyệt, thẩm định và trình duyệt, ký hợp đồng triển khai thực hiện mới 13 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 05 nhiệm vụ hướng trọng tâm vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái (đạt 100% kế hoạch); (3) Nhiệm vụ: Hướng dẫn 12 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; đổi mới công nghệ. Trong năm, đã hướng dẫn 13 tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu (đạt 108% kế hoạch); (4) Nhiệm vụ: Tổ chức 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cán bộ ở các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kết quả đã tổ chức được 11 lớp tập huấn cho trên 500 đại biểu tham gia, trong đó 07 lớp tập huấn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và TX Nghĩa Lộ; 04 lớp về xây dựng, phát triển thương hiệu cho đặc sản của địa phương và quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và TX Nghĩa Lộ (đạt 137,5% kế hoạch); (5) Nhiệm vụ: Tổ chức 02 hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng hệ thống Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và phổ biến các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2022, đã xây dựng kế hoạch tổ chức được 05 hội nghị (trong đó 04 lớp hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống Truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ và 01 hội nghị, tập huấn thúc đẩy nâng cao năng suất và áp dụng các công cụ, giải pháp cải tiến năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022), (đạt 250% kế hoạch). (6) Nhiệm vụ: Hướng dẫn 10 tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 364/SKHCN-QLTCĐLCL ngày 20/5/2022 về việc đăng ký hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa, kết quả đã hướng dẫn được 15 tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định, (đạt 150% kế hoạch); (7) Nhiệm vụ: Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định, ban hành 03 kế hoạch, 01 quyết định và 07 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổ chức 02 đoàn công tác đi hướng dẫn triển khai công tác áp dụng ISO năm 2022 đối với 14 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn, tổ chức đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 06 chi cục, 14 Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên, 01 UBND huyện Trạm Tấu và 12 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu (đạt 100% kế hoạch); (8) Nhiệm vụ   xây dựng kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (đây là một trong tám nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) sở KH&CN đã bám sát nội dung Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030", chủ trì xây dựng dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 06/10/2022 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030 (đạt 100% kế hoạch).

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Sở KH&CN đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đó là tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; làm tốt công tác Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng;  Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao./.

Phan Thu Hương - Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h