Tin Hoạt động >> Chung

Phát động phong trào thi đua trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế kỹ thuật năm 2023

16/02/2023 08:03:36 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, với vai trò của các đơn vị trong khối giao ước thi đua là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP của tỉnh.

Thi đấu bóng chuyền hơi Khối thi đua các cơ quan KTKT năm 2022

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành phát động; nhằm phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của các ngành; Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (gồm 08 cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ (Trưởng Khối), Sở Tài nguyên và Môi trường (Phó trưởng Khối), Sở Giao thông vận tải (Phó trưởng Khối), Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh) phát động phong trào thi đua với chủ đề “Khối  thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật chung sức, đồng lòng, quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” ,với các nội dung sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành phát động. Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, kinh doanh; xúc tiến thương mại, thu hút dự án đầu tư; khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên khoáng sản, xây dựng… trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tiến tới xóa bỏ các rào cản ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; xây dựng văn hóa công sở  “Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các tổ chức Đảng và chính quyền, chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; chương trình “Cà phê doanh nhân”....

5. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bằng việc làm và hành động cụ thể, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2023, để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đề ra, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Trương Mạnh Quyết – Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h