Tin Hoạt động >> Chung

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ DNNVV KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023

14/03/2023 04:01:33 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Ông Trần Đức Hợp, Phó giám đốc Sở tham quan nơi trưng bày công nghệ, thiết bị và đổi mới sáng tạo tại thành phố Hải Phòng

Để việc hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo) đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các DNNVV trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, về phạm vi, đối tượng, nội dung, trình tự thủ tục, hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các quy định về tiêu chí xác định DNNVV tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Đối với hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, ngoài việc đảm bảo theo quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ, DNNVV phải đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 17 Luật Hỗ trợ DNNVV và các tiêu chí xác định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 20 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Nội dung hỗ trợ, bao gồm:

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

- Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ:

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới

+ Hỗ trợ 100% giá tri hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Về quy trình, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thực hiện đúng theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ 729, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)./.

Nguyễn Thị Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h