Tin Hoạt động >> Tin tức Chuyển đổi số

Yên Bái: Thành lập tổ công tác xây dựng “Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”

22/05/2023 11:00:38 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng “Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). Bên cạnh đó, cũng thành lập bộ phận giúp việc gồm 28 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị của các sở, ngành liên quan.

Ảnh Minh hoạ

Nhiệm vụ của Tổ công tác: Rà soát, đánh giá hiện trạng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và danh mục các dự án để đưa vào Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức họp, thảo luận và thống nhất nội dung Đề cương chi tiết Đề án; họp cho ý kiến vào dự thảo Đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Tổ công tác: Tổng hợp nội dung báo cáo, đề xuất của các sở, ngành, địa phương, đồng thời đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án. Thường xuyên báo cáo với Tổ công tác về tiến độ công việc, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Trương Mạnh Quyết – Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h