Tin Hoạt động >> Thủ tục hành chính

Công bố 07 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ hạt nhân

05/09/2023 10:59:39 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/8/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có 07 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

ảnh minh họa

Đó là các thủ tục:

          1. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).   

          2. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 

          3. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế   

          4. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    

          5. Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    

          6. Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

          7. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    

          Các thủ tục này được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ  trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Cụ thể, Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Bãi bỏ cụm từ “chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)”“chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" tại khoản 4 Điều 2 của Nghị định. Theo đó, UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định đối với 07 TTHC trên, cơ quan chuyên môn sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tham mưu thực hiện giải quyết các TTHC theo quy định.

          Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h