LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

 

STT

Nội dung văn bản

1

Dự thảo Tờ trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2 Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3 Báo cáo Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4 Dự thảo đề cương Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5 Phiếu khảo sát thu thập ý kiến phục vụ xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp
 

* Lưu ý: Bấm trực tiếp vào tiêu đề các nội dung để xem chi tiết

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h