TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Số 156/KH- UBND ngày 03/6/2019 Về "Tăng cường ứng dụng công nghệ thôn tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gia đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2 .

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

3 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

4 Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ

5 Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10; triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật

6 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

   

   

   

   

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h