Tin Hoạt động

NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

14/05/2021

Thực hiện nội dung Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-SKHCN ngày 27/4/2021 về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2021 với chủ đề: “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

13/05/2021

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Ngày 22/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 307/SKHCN-TCĐLCL về việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng triển khai là các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc "Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 " tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

13/05/2021

Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia; Thực hiện nội dung Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tham gia hoạt động GTCLQG năm 2021, cụ thể như sau:

MỌI CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀU CÓ QUYỀN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

MỌI CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀU CÓ QUYỀN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

12/05/2021

Khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, công dân có thể thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ THAM GIA BẦU CỬ CỦA CÔNG DÂN

THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ THAM GIA BẦU CỬ CỦA CÔNG DÂN

12/05/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ra sau 35 năm thực hiện đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

05/05/2021

Nhằm thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần iCheck, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên cả ba địa phương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h