Tin Hoạt động >> Chung

Một số kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2023

18/12/2023 03:08:43 Xem cỡ chữ Google
Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã quyết liệt, chỉ đạo rà soát, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; phân công trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh chụp giao diện phần mềm quản lý sáng kiến tỉnh Yên Bái, một trong những phần mềm của Sở KH&CN đã được tích hợp vào Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái (viết tắt là Đề án 06). Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện được một số nội dung kết quả như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ đã quyết liệt, chỉ đạo rà soát, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; phân công trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; Trong năm 2023, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023. Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh chuyển đổi số năm 2023; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện Đề án 06, như: Kế hoạch về chuyển đổi số năm 2023 của Sở; Kế hoạch về tự kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái,…; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chuyển đổi số và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, đặc biệt là vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thông qua các hình thức tuyên truyền giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện, hữu ích để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và một số giấy tờ nhân thân khác trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), để từ đó có thể thực hiện các giao dịch hành chính mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06, trong sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử trong quá trình thực hiện TTHC nói chung và các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến nói riêng.

Sở đã tập trung triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với phương châm làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không tiền mặt và dữ liệu có chuyển đổi số. Đẩy mạnh thanh toán điện tử phí, lệ phí để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh nhằm tăng cường sự tham gia của người dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Đã thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: Đăng tải các bài viết, nội dung tuyên truyền về Đề án 06 trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Sử dụng hệ thống bảng Led trước sảnh chính của cơ quan để chạy các nội dung tuyên truyền. Đăng tải các thông tin tuyên truyền trên nhóm Zalo của chung của cơ quan. Lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp của cơ quan và các hoạt động chuyên môn (nhất là các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân qua việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC)…

Ngoài ra, Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được cấp CCCD và số định danh điện tử; trong đó 100% số lượng tài khoản định danh đã được kích hoạt.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 04 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 09 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần. Các thủ tục Hành chính công đều được công khai niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái đã liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia, thủ tục nêu rõ thành phần hồ sơ, căn cứ pháp lý giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ kê khai. Sau khi rà soát, kết quả cho thấy, các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu ban hành và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện, không có yêu cầu về việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và xác định nơi cư trú của công dân.

Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện tại ứng dụng phần mềm dịch vụ công tỉnh Yên Bái dichvucong.yenbai.gov.vn (tiếp nhận và trả kết quả) và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản qlvb.yenbai.gov.vn (xử lý hồ sơ), các phần mềm chạy ổn định, tuy nhiên do cấu hình máy và đường truyền mạng nên đôi khi vẫn còn bị chậm. Trong năm 2023, đã tiếp nhận 91 hồ sơ TTHC (trong đó gồm: 07 hồ sơ trực tuyến toàn trình; 74 hồ sơ trực tuyến một phần). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 91 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 91 hồ sơ, đúng hạn: 0 hồ sơ, quá hạn: Không có. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ.

Các nguồn dữ liệu để số hóa tại Sở Khoa học và Công nghệ được triển khai trên các ứng dụng ngành dọc, phần mềm được đầu tư xây dựng và thuê dịch vụ (Gồm: Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh; Phần mềm đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phần mềm quản lý sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Phần mềm Quản lý ISO trực tuyến tỉnh Yên Bái; Phần mềm quản lý đo lường; Phần mềm Hệ thống thông tin truy suất nguồn gốc của tỉnh Yên Bái và Phần mềm quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh). Trong đó 06/07 phần mềm đã được tích hợp vào Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, 01/07 (phần mềm quản lý an toàn bức xạ) đang trong quá trình hoàn thiện và cập nhật dữ liệu trước khi được tích hợp vào Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Các thông tin sau khi được cập nhật vào ứng dụng phần mềm có thể được tìm kiếm và truy xuất thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm và nhiệm vụ liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Sở đã quyết liệt, chỉ đạo rà soát, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, với phương châm làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không tiền mặt và dữ liệu có chuyển đổi số; góp phần đẩy mạnh thanh toán điện tử phí, lệ phí để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong việc triển khai thực hiện, Sở còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: không có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, hiện công tác này được giao cho một công chức kiêm nhiệm. Nhân lực tại bộ phận hành chính công của tỉnh: Phân công cho một cán bộ chuyên trách, có trình độ phù hợp (Cử nhân Thông tin học và quản trị thông tin). Một số trang thiết bị công nghệ thông tin, máy tính của cơ quan đã  xuống cấp, không đồng bộ, cấu hình thấp, thường xuyên phải sửa chữa thay thế, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc cài đặt, kết nối, ứng dụng các phần mềm phục vụ công việc. Nguồn kinh phí dành cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế, cán bộ phụ trách còn phải kiêm nhiệm nhiều việc.

Để công tác triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hiệu quả. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới Sở cần thực hiện:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số; tiếp tục triển khai thưc hiện có hiệu quả Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Ưu tiên công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm sẵn sàng cho việc tiếp nhận kỹ thuật, đảm bảo năng lực kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

- Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số tại Sở:

- Ưu tiên nâng cấp mạng máy tính và hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông tại khối Văn phòng Sở và đơn vị thuộc Sở;

- Nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp toàn trình trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính toàn trình, toàn trình một phần, xử lý hồ sơ tại cơ quan chuyên môn theo hình thức trực tuyến.

- Tiếp tục tham mưu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiếp cận xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về chuyển đổi số./.

Nguyễn Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h