Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định mới về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

29/12/2020

Ngày 09/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2021.

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu để tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu để tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

29/12/2020

Ngày 16/12/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI

24/11/2020

Sau một năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tại cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực này và đạt được những thành tích nhất định. Trong năm 2020, Sở đã bám sát thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

16/11/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13/8/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

16/11/2020

Ngày 13/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, Nghị định này có hiệu lực thi hành và bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào hoạt động kiểm định phương tiện đo và thiết bị dùng trong y tế của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái.

10/11/2020

Nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đo lường gắn liền với việc xây dựng và ứng dụng các cơ sở khoa học, kỹ thuật, pháp lý, tổ chức và kinh tế - xã hội để đạt được mục tiêu là đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phép đo. Đặc biệt là đối với phương tiện đo và thiết bị dùng trong y tế, nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của hoạt động đo lường được sử dụng bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h