Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

13/09/2021

Nhằm đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục năm 2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp triển khai phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

CHI ĐOÀN THANH NIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT”

CHI ĐOÀN THANH NIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT”

08/09/2021

Hưởng ứng phong trào, Đoàn thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phát động cuộc thi, nhằm huy động đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

15/07/2021

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Nghị đinh số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TAI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030: BẢO ĐẢM CÔNG KHAI, MINH BẠCH

07/07/2021

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Chương trình). Thông tư có hiêu lực thi hành từ ngày 26 tháng 7 năm 2021.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030

07/07/2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021)

Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Hội nghị trực tuyến, tập huấn Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ

14/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TTr ngày 03/6/2021 của Thanh tra tỉnh, về việc tổ chức tập huấn trực tuyến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đối tượng của Hội nghị tập huấn trực tuyến gồm: Cán bộ, công chức làm công tác tổng hợp, báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra các Sở, ban, ngành và Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h