Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/08/2023

Ngày 10/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thay thế Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó các định mức xây dựng và phân dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái (được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) không còn phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, để có một định mức quy định chung về xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng chung trên toàn tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế

08/06/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế .

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

08/06/2023

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

05/06/2023

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

01/06/2023

Ngày 25/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BKHCN về việc Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, dự án, đề án khoa học phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung và yêu cầu riêng cho từng loại hình nhiệm vụ.

Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

01/06/2023

Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h