Tin Hoạt động >> Chung

Đề xuất, đặt hàng bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

10/02/2022 03:31:29 Xem cỡ chữ Google
Nhằm nâng cao chất lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và hoàn thành nhiệm vụ Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh..., trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 và nhu cầu, tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh của ngành, đơn vị, địa phương, khẩn trương tham mưu, xây dựng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (các đề tài, dự án khoa học và công nghệ) để xác định nhiệm vụ đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2022.

Đồng chí Vũ Xuân Hợi – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ thực hiện của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Việc lựa chọn, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được tiến hành trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhất là một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như: Sản xuất nông lâm nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh Covid-19,… Các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ phải có địa chỉ tiếp nhận kết quả khi kết thúc

Để các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có chất lượng, sát với nhu cầu của ngành, địa phương. Các ban, sở, ngành, UBND các huyện thị, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Hội đồng khoa học và công nghệ của ngành, của huyện cần xem xét, lựa chọn những nhiệm vụ khoa học thực sự cần thiết, sát với yêu cầu công việc chuyên môn của ngành và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ không nhất thiết phải do ngành hay địa phương tự thực hiện, mà có thể đề xuất để đặt hàng với các tổ chức khoa học công nghệ hay các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, tham gia tuyển chọn để giúp triển khai thực hiện trên địa bàn.

Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái (cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học tỉnh) trước ngày 30/02/2022 để tổng hợp, trình thường trực Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh xem xét, lựa chọn và tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đưa vào triển khai năm 2022 theo quy định.

Chi tiết tại file gắn kèm

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h