Tin Hoạt động >> Chung

Khối thi đua đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

19/07/2023 10:49:41 Xem cỡ chữ Google
Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái có 8 thành viên bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Khối thi đua). Năm 2023 Sở Khoa học và công nghệ được phân công làm trưởng khối; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải làm phó trưởng khối thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 14/7/2023 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Hợi - Giám đốc sở KH&CN, đ/c Hà Mạnh Cường - Phó giám đốc sở TN&MT, đ/c Đào Ngọc Hùng Phó giám đốc sở GTVT. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Hồng - Phó Trưởng phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ, các đ/c Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua. Hội nghị sơ kết, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, bổ sung hoàn thiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của Khối... Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ, thảo luận sôi nổi, đóng góp trí tuệ tham gia ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo, Bảng chấm điểm thi đua của Khối và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng đã đề ra.

Năm 2023, Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Khối  thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật chung sức, đồng lòng, quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả. Ngay từ đầu năm Khối thi đua đã ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Các thành viên trong Khối thực hiện tốt công tác thi đua theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái; phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối; đăng ký thi đua, cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn 2; các đơn vị thành viên luôn nhiệt tình hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 như: Chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thực hiện các Phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát động phong trào thi đua đặc thù của từng đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao và chào mừng các ngày kỷ niệm của từng đơn vị.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ chuyên ngành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định và phát triển. Hướng dẫn các thành phần kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thương mại, Công nghiệp, Nông nghiệp nông thôn...; các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chuyên môn góp phần quan trọng làm ổn định và tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Cùng với đó, Khối thi đua đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động bao gồm: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”; Phong trào “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025; Phong trào “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030; Phong trào thi đua đặc biệt “Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023". Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt ở tất cả các phòng, đơn vị của các cơ quan trong Khối thi đua và được toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, các đại biểu đại diện cho các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất cao trong việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau đây:

Một là, Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có thái độ ứng xử văn minh, có văn hóa trong giao tiếp với đồng nghiệp và khách đến giao dịch công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Các cơ quan trong Khối cần làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các lĩnh vực được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Coi đây là tiêu chí chủ yếu để chấm điểm thi đua của từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, Tiếp tục tuyên truyền triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 2022 và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Bốn là, Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh các phong trào thi đua để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động. Trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Phong trào thi đua vì người nghèo”; “Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025”; Phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023)….

Năm là, Tiếp tục chỉ đạo sâu sát nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị tại Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy 23; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sáu là, Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực đóng góp, ủng hộ các quỹ từ thiện và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy; công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã vùng cao.

Bẩy là, Các cơ quan, đơn vị trong Khối thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, ủng hộ, hỗ trợ hộ nghèo tại các xã khó khăn được phân công phụ trách, giúp đỡ.

Tám là, Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi giao lưu giữa các đơn vị trong Khối thi đua (dự kiến trong tháng 9, chào mừng sự kiện Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ  thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023).

Chín là, Tổ chức tổng kết phong trào thi đua của Khối thi đua, trên cơ sở những kết quả đạt được tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.

Phan Thu Hương - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h