Tin Hoạt động >> Chung

Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

10/08/2023 04:57:15 Xem cỡ chữ Google
Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chỉnh phủ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2023.

Thông tư này hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

          Nội dung Thông tư quy định chi tiết về nguồn kinh phí thực hiện; nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí; các nội dung chi hỗ trợ và xác định chi phí; bố trí, lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV; mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Theo đó:

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Đối với ngân sách nhà nước: Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV được thực hiện thông qua dự toán ngân sách nhà nước giao cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV. Quy trình lập, quyết định, giao dự toán, chấp hành và kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung, định mức chi, mức hỗ trợ và nguyên tắc thực hiện hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Đối với nguồn đóng góp, tài trợ: việc huy động, quản lý, thanh quyết toán kinh phí phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp có thỏa thuận với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng khoản đóng góp, tài trợ chi trả cho ngân sách nhà nước hỗ trợ thì thực hiện theo đúng thỏa thuận

- Nguyên tắc xác định chi phí:

+ Đối với nội dung chi có quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức tại các văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền ban hành; xác định chi phí theo đúng chế độ quy định.

+ Đối với nội dung chi chưa có quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức: xác định chi phí căn cứ trường hợp cụ thể, tính chất, phạm vi và các yếu tố liên quan, có tham khảo chi phí tương tự đã thực hiện trong thời hạn 12 tháng (nếu có) tính đến thời điểm xác định chi phí.

          - Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ DNNVV chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành quy định tại các điều khoản của Thông tư; tính hợp lý, hợp lệ, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng kinh phí; tính trung thực, chính xác, minh bạch, đầy đủ pháp lý của hồ sơ, chứng từ liên quan; thu, chi, hạch toán, quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo đúng chế độ quy định./.

Nguyễn Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h