Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022 09:59:59 Xem cỡ chữ Google
Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát nhiệm vụ được giao tại các văn bản của Chính phủ, của tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ngành đề ra, trong đó tập trung tổ chức xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022, dự toán kinh phí áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN năm 2022; tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2022, qua đó đã xác định được 15 nhiệm vụ để đưa vào xét duyệt, tuyển chọn thực hiện; tổ chức 11 hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với 25 hồ sơ, qua đó đã có 17 sáng kiến cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận; tổ chức 07 hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 300 học viên trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh; tiến hành thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, qua đó chưa phát hiện sai phạm phải xử lý; tổ chức 04 hội nghị tập huấn về xây dựng và áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ cho hơn 160 học viên; tiếp tục tổ chức triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất, trong đó chú trọng lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ trên các ấn phẩm Báo Yên Bái, tập san thông tin khoa học và công nghệ, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tổ chức kiểm định được 1.064 phương tiện đo, cấp chứng nhận kiểm định cho 1.052 phương tiện đo các loại. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Hội nghị mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Một là, Tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đợt 1 năm 2022, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí và phê duyệt thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN đợt 1, năm 2022; Tổ chức Hội thảo ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội nghị bàn giao sản phẩm kết thúc năm 2021. Tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh về triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương năm 2022; Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện trong năm 2022; tổ chức các hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN kết thúc năm 2022; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Hai là, Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư theo yêu cầu; tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang, chứng chỉ nhân viên bức xạ; tiến hành điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tại 30 doanh nghiệp thuộc một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh; tổ chức 04 hội nghị tập huấn về xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản của địa phương và quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng phần mềm quản lý hoạt động sảng kiến trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo yêu cầu; tiếp nhận đăng ký lưu giữ thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN; tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến cấp tỉnh của các lĩnh vực.

Ba là, Xuất bản và phát hành 06 số Bản tin thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kiểm tra về quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định; khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành các quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tổ chức 01 hội nghị đào tạo kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban nghành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thực hiện việc giám sát sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư  số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Bốn là, Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai 02 cuộc thanh tra, bao gồm:  thanh tra chuyên ngành về đo lường, an toàn bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và chữa bệnh và thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo triển khai thực hiện. Thanh tra đột xuất (theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, Sở hữu trí tuệ, An toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân…).. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo.

Năm là, Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và triển khai công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong đời sống sản xuất, trọng tâm lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Kiểm định định kỳ phương tiện đo nhóm 2 và lĩnh vực an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiểm định đột xuất các phương tiện đo khi có yêu cầu; hướng dẫn các đơn vị sử dụng phương tiện đo, chấp hành tốt các quy định nhà nước về pháp luật đo lường trong hoạt động kiểm định, tập trung vào các phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu, lĩnh vực Y tế, sản xuất chế biến công nghiệp, xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trương Mạnh Quyết – Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h