Tin Hoạt động >> Chung

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ trong quý II năm 2022

17/03/2022 03:22:28 Xem cỡ chữ Google
Trong quý I năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền và ngành Y tế; ngay sau đó đã tập trung triển khai các công việc của đơn vị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, trong đó đã tập trung chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022, dự toán kinh phí áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN năm 2022; đôn đốc đơn vị chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2022 triển khai thực hiện theo nội dung, tiến độ đề ra; tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới năm 2022 để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và hướng dẫn 25 hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022; tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái; kiểm định được 574 phương tiện đo nhóm 2, cấp chứng nhận kiểm định cho 566 phương tiện đo trên các lĩnh vực huyết áp kế, dung tích, khối lượng....

Ảnh minh hoạ

Quý II năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm:  

Một là Tiếp tục chủ trì, phối hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022; kinh phí duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Hai là Tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu; thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải; huyện Yên Bình và huyện Lục Yên về triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương năm 2022. Tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2022. Tham mưu trình UBND tỉnh danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2, năm 2022; Tổ chức Hội thảo ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị bàn giao sản phẩm kết thúc năm 2021.

Ba là Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư theo yêu cầu. Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang, chứng chỉ nhân viên bức xạ. Tổ chức các hội đồng xét công nhận sáng kiến. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo yêu cầu.Thực hiện điều tra đánh giá và cập nhật bổ sung phần mềm đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 30 doanh nghiệp thuộc một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn.

Bốn là Tiếp tục hướng dẫn việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Khảo sát và tuyên truyền việc quản lý, sử dụng phương tiện đo tiêu cự kính mắt, phương tiện đo độ khúc xạ mắt và thấu kính đo thị lực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên thị trường tỉnh Yên Bái. Thực hiện việc giám sát sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư  số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Năm là Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch, thanh tra đột xuất. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo.

Sáu là Tiếp tục triển khai công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong đời sống sản xuất, trọng tâm lĩnh vực nông lâm nghiệp. Kiểm định định kỳ phương tiện đo nhóm 2 và lĩnh vực an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiểm định đột xuất các phương tiện đo khi có yêu cầu.

 Bảy là Tiếp tục tăng cường và quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, theo hướng "thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”

Trương Mạnh Quyết - Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h