Tin Hoạt động >> Chung

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt 1, năm 2022

17/05/2022 10:41:58 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2022.

Ảnh minh hoạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thông báo danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 cần tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện như sau:

1. Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất nấm hương (Lentinula edodes) tại tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất nấm hương (Lentinula edodes) tại tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2024.

2. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất, sơ chế và bảo quản Khoai sọ nương Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Hoàn thiện quy trình sản xuất, sơ chế và bảo quản Khoai sọ nương Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nhằm phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, đảm bảo danh tiếng, giá trị của sản phẩm trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu.

          - Thời gian thực hiện: 2022 - 2024.

3. Đánh giá tính thích ứng của một số giống nhãn mới tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Lựa chọn được một số giống nhãn mới thích ứng với điều kiện tự nhiên của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nhằm bổ sung giống mới vào cơ cấu giống cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

4. Nghiên cứu, đánh giá tính thích ứng của cây Sâm Lai Châu (Panax vietnammensis var.fuscidiscus) tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Đánh giá tính thích ứng, khả năng sinh trưởng phát triển của cây sâm Lai Châu (Panax vietnammensis var.fuscidiscus) nhằm bổ sung cây dược liệu có giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

5. Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, học viên trung cấp lý luận chính trị.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

6. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, giám sát, thẩm định đối tượng thụ hưởng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TU.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

7. Một số giải pháp chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ nhằm bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với thực tiễn và khả thi trong tổ chức thực hiện tại tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

8. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình khu dân cư an toàn thuộc vùng nguy cơ cao về trượt lở, lũ quét  tại một xã của tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Đề xuất xây dựng được mô hình khu dân cư an toàn thuộc vùng nguy cơ cao về trượt lở, lũ quét nhằm chủ động ứng phó trượt lở, lũ quét, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

9. Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Khoai sọ nương Trạm Tấu" cho sản phẩm khoai sọ của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Duy trì, phát triển và nâng cao danh tiếng, giá trị của sản phẩm "Khoai sọ nương Trạm Tấu" trên thị trường; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trạm Tấu. 

          - Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

10. Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ Yên Bái” theo chuỗi giá trị sản phẩm.

          - Mục tiêu: Phát triển bền vững chuỗi giá trị “Măng tre Bát độ Yên Bái” thông qua việc quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý Măng tre Bát Độ Yên Bái. Trên cơ sở đó giúp bảo vệ, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

11. Sản xuất và thương mại sản phẩm nông nghiệp đặc sản “Măng ớt Trạm Tấu” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sau khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

          - Mục tiêu: Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, thương mại và phát triển thị trường nhằm góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp đặc sản "Măng ớt Trạm Tấu" đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

12. Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý một cách có hệ thống hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Rượu thóc La Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang Chải” và “Chè Shan tuyết Púng Luông” của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

13. Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể “Nếp lẩu cáy Trạm Tấu” cho sản phẩm gạo Nếp lẩu cáy của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Nếp lẩu cáy Trạm Tấu" của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm  "Nếp lẩu cáy Trạm Tấu " của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

          - Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

          14. Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể "Gạo nếp Lếch - Bảo Ái" cho sản phẩm gạo nếp Lếch của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Gạo nếp Lếch - Bảo Ái" của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Gạo nếp Lếch - Bảo Ái" của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

          - Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

          15. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho một số sản phẩm nông nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

          - Mục tiêu:  Xác lập nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Thanh long ruột đỏ Nghĩa Lộ” và “Bưởi Nghĩa Lộ”, nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm bảo hộ; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm  “Thanh long ruột đỏ Nghĩa Lộ” và “Bưởi Nghĩa Lộ” của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

          - Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 26/5/2022 (theo dấu bưu điện hoặc dấu xác nhận của cơ quan nhận hồ sơ), tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: số 729, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân,  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Mọi thông tin chi tiết về mục tiêu, nội dung, sản phẩm và các thủ tục liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ đề nghị tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (Điện thoại CQ 0216.3851.802; Đ/c Đinh Khắc Tiến - Trưởng phòng: 0915.357.279; Đ/c Trần Thế Bình - Phó Trưởng phòng: 0977.308.636; Đ/c Đỗ Thị Cẩm Vân - Chuyên viên: 0972.522.539; Đ/c Nguyễn Tiến Long - Chuyên viên: 0915.157.701; 0977.308.636; Đ/c Trần Thị Bích Liên - Chuyên viên: 0977.614.618; Đ/c Lê Thu Huyền - Chuyên viên: 0969.283.322)./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h